«Uakseptable kutt i tilbud innenfor videregående skole»

Må bygges litt om: Hovedbygningen til Sortland videregående skole. Arkivfoto 

Leserinnlegg

Fylkeskommunen ved Utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar har kommet med en skisse til endring av linjetilbudet i videregående skole i Nordland. Formannskapet i Sortland anser flere av forslagene til endringer som helt uakseptable av flere grunner.

Uttalelsen ble fremlagt av SV, Rødt, AP og SP, og ble vedtatt mot Høyre og Frps stemmer:

Dersom skissen skulle bli gjennomført slik den foreligger vil det innebære en kraftig reduksjon av mulighetene ungdom og voksne vil ha til å gjennomføre videregående utdanning i Nordland, i Vesterålen og i Sortland. Dette bryter med intensjonen og det arbeidet som har vært gjort for å få flere unge til å starte på og fullføre videregående utdanning. Våre generelle begrunnelser for dette er først og fremst følgende:

1. Med tilbud på færre steder vil muligheten til ønska linjevalg for ungdom i nærhet til hjemstedet bli redusert. Det betyr flere hybelboere og sannsynlighet for at unge enten ikke søker på primærønsker eller ikke søker i det hele tatt.

2. Den uttalte og faktiske innretning på sterkere satsing på studiespesialisering i forslaget vil sannsynligvis svekke søkerinteressen fra unge som ønsker fagarbeiderutdanning. Det er riktig at Nordland trenger flere elever som går ut med studiekompetanse, men det må være en balanse i tilbudet.

Med tilbud på færre steder vil muligheten til ønsket linjevalg for ungdom i nærhet til hjemstedet bli redusert. Det betyr flere hybelboere og stor sannsynlighet for at unge enten ikke søker på primærønsker eller ikke søker i det hele tatt. Sortland Formannskap mener derfor at sammenligningen med hvor stor prosentandel utdanningen har i forhold til andre fylker i landet, ikke kan tillegges avgjørende vekt.

For Vesterålen og Sortland er det særdeles overraskende at idrettslinja på Sortland foreslås nedlagt. Det er ei linje som gir studiekompetanse, har god søknad, svært gode resultater, og det betyr mye å ha et tilbud som utdanner unge som får kompetanse innen et sentralt område i folkehelsearbeidet.

Forslaget legger også opp til å svekke linjetilbudet innen naturbruk, restaurant- og matfag, samt alternativt forslag om å legge ned all aktivitet som i dag er på Kleiva. Dette skjer samtidig som nasjonale målsettinger legger opp til stor satsing på høsting av marine ressurser og parallelt med igangsettingen av store prosjekter i vår egen region. Dette må også sees i sammenheng med arbeidet for mer produksjon og bruk av lokalmat innen landbruk og reiselivssatsing. En positiv satsing på området kan også sees i sammenheng med satsing mot klimaendring og ivaretakelse av natur og miljø. Formannskapet vil også minne om at utdanning innen byggfag allerede er redusert i Vesterålen mot sterk motstand fra byggenæringene.

Sortland formannskap er kjent med at regjeringen har kuttet enormt i overføringene til fylkeskommunen. Kutt på tilsammen 459 millioner kroner kommer på toppen av kutt i næringsmidler, manglende finansiering av overførte oppgaver, samt et stort etterslep av vedlikehold på f.eks. fylkesveiene. Det er ingen tvil om at regjeringens kutt i overføringer er en bakenforliggende årsak for de kommende kuttene i utdanningstilbud. Likevel er det fylkeskommunen som skal prioritere hvilke linjer og tilbud som skal kuttes, og som må ta til seg de tilbakemeldingene som kommer.

I den videre prosessen vil Sortland kommune fortsette kampen for desentralisert linjestruktur i videregående skole og at dagens linjer i Sortland skal videreføres. Samtidig må kampen mot regjeringas kraftige reduksjon av Nordland fylkeskommunes budsjett styrkes og samordnes.

Sortland formannskap oppfordrer også andre kommuner til å engasjere seg i begge forholdene – mot regjeringas økonomiske kutt til fylkeskommunen og, som en følge av dette, fylkeskommunens alvorlige kutt i videregåendetilbudet i Nordland.

Sortland Formannskap oppfordrer videre Nordland fylkeskommune til å opprettholde utdanningstilbudene i Vesterålen. I stedet bør man jobbe for å styrke utdanningsstedene, slik at ungdom i hele Nordland kan få et variert og godt utdanningstilbud som etterspørres av elever, fagmiljøer og næringsliv.

Det vil være fremoverlent distriktspolitikk, fremtidsrettet næringspolitikk og ikke minst god ungdomspolitikk.