– En nedleggelse av tilbudet nord i fylket vil svekke rekrutteringen til landbruket

Leserinnlegg

Arktisk Kompetansesenter for Sau SA - Uttalelse vedrørende skolestruktur i Nordland: Arktisk landbruk har politisk prioritering, dette er gjengitt i Regional Plan for Landbruk. For at arktisk landbruk skal ha noe fremtid overhodet må det rekrutteres til det arktiske landbruket. Nordland Fylke er et langt fylke. Det er totalt urealistisk å forvente at 15-19år gamle elever fra Nordre Nordland skal starte videregående utdanning sør i fylket og vise versa. Arktisk Kompetansesenter for Sau SA er opptatt av at alle i fylket skal kunne ta videregående utdannelse i de grønne naturbrukslinjene uten å måtte flytte langveis fra.

En nedleggelse av tilbudet nord i fylket vil svekke rekrutteringen til landbruket. Det stilles stadig strengere krav til formell kompetanse i landbruket. Uten et tilbud om videregående utdanning i akseptabel rekkevidde svikter også kompetansekravet i landbruket. Vi har hatt møter med Tana VGS, Mosjøen VGS, Senja VGS og Sortland VGS. Alle naturbruksskolene er like viktige. Mosjøen VGS, Sortland VGS og Senja VGS er medeier i samvirket per dags dato. Tana VGS har signalisert at de også ønsker å bli medeier. Skolene brukes som kontaktpunkt ut mot næringa.

Arktisk Kompetansesenter for Sau SA fikk innvilget kr 300 000 til etablering fra Nordland Fylkeskommune. Viser til pressemelding fra fylkesråd for næring Ingelin Noresjø av 16.09.2019. Siterer følgende setning;
«Hun legger til at etableringen av et slik kompetansesenter knyttet til Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, er i tråd med handlingsprogrammet til Regional plan for landbruk, hvor naturbruksskolene tar en aktiv rolle i å utvikle kompetansesenter for framtidas landbruk»

Nå foreslår et enstemmig fylkesråd altså å legge ned den grønne delen av naturbruksutdanningen på Sortland VGS; Kleiva.
Det er et stort og bredt fagmiljø på Kleiva utover skolens eget fagmiljø. På skolen er flere landbruksaktører lokalisert, her kan nevnes; Stordyrveterinærene i Vesterålen, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og Arktisk Kompetansesenter for Sau SA. Her drar alle veksler på hverandre.

Arktisk Kompetansesenter for Sau SA er et samvirkeforetak etablert nettopp på bakgrunn av det gode faglige samarbeidet.


Arktisk Kompetansesenter for sau SA har 6 målsetninger:

  1. AKS skal ha økonomi til å dekke egen administrasjon innen 2022:
  2. Arrangere minst en større møteserie og minst ti mindre arrangementer per år fra og med 2019:
  3. Kontakte alle nyetablerte sauebønder og unge under 35år som ønsker å etablere seg:
  4. Øke formell kompetanse i saueholdet og oppfylle kompetansekrav til næringen spisset på arktisk sau innen 2023:
  5. Ha besøksavtale og formidle kontakt med nybygde/moderniserte sauebruk.
  6. Etablere forsøksgård på Sortland vgs. Kleiva, for feltforsøk i samarbeid med norske forskningsinstitusjoner:

Aktive naturbruksskoler med et aktivt skolegårdsbruk er vitale for å oppfylle mål 3, 4 og 6. Altså halvparten av våre målsetninger.

Naturbruksutdanningen er den viktigste måten for oss å komme i kontakt med kommende bønder. Det er arenaen som har et pedagogisk apparat på plass for å få på plass fagskoler innenfor landbruk. Det er også arenaen for å drive med aktive lokale forsøk opp mot sentrale forskningsinstitusjoner. Sortland VGS; Kleiva er den naturbruksskolen som har størst satsning på sau i Nord-Norge.

Uten en grønn naturbruksutdanning i Nordre Nordland mener vi at hele det arktiske landbruket vil svekkes med store konsekvenser umiddelbart, på sikt er konsekvensen katastrofal.