«Utdanningsløp i Vesterålen»

Ordfører Karl-Erling Nordlund, Arbeiderpartipolitiker Karianne Bråthen, Bondelaget i Sortland, Utdanningsforbundet ved Sortland vdg skole presentert vedlagte innlegg for posisjonen til fylkestinget (Ap, Sp, Sv og KrF) og for opposisjonen (H, FrP)  

Leserinnlegg

De linjene som er foreslått avviklet ved Sortland videregående skole, er linjer med god søkning, og nesten ikke frafall. og dette er linjer som leverer utdanning som vårt næringsliv etterspør.

Både innenfor fiskeri, havbruk og landbruk har vi store bedrifter og utvikling av nye produkter, vi har et ti-talls unge bønder som har investert i nye driftsbygninger

dette generer svært mange arbeidsplasser, som igjen trenger våre framtidige ungdommer.

De ungdommene vi har kan vi ikke være med på og sende fra oss.

Vi har ingen grunn til å tro at de elevene som kommer fra vår region vil velge Marka som alternativ. Det er 60 mil unna, og vi er kjent med at både kostnader og rutetilbud forhindre disse fra å kunne reise heim i helgene.

Kleiva er eneste skolen som har både naturbruk, havbruk og fiske/fangst. De gjennomfører interessebasert undervisning som vil si at elevene blir kontaktet og spurt om hvilken linje de vil gå videre på: fiske/fangst, akva eller landbruk.

Det fagmiljøet som er bygd opp rundt Kleiva vil aldri kunne bygges opp igjen dersom man river dette ned nå.

Det gjelder:

NLR – Norsk landbruksrådgivning som tilbyr kompetansebasert rådgivning i landbruket. Disse har høy faglig kompetanse og sameksistens med Kleiva har uvurderlig nytte for landbruket generelt og for naturbruksutdanningen.

LMH – Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har 52 ansatte. Dette er en organisasjon som sørger for vikartjeneste i landbruket og er viktig for både rekruttering i landbruket, og er en viktig tjeneste for bøndene i hele Midtre Hålogaland.

Stordyrveterinærene i Vesterålen har sitt fagmiljø på KIeiva. Det er utfordrende å rekruttere denne kompetansen i Nordland som mange andre områder i Norge, men det unike fagmiljøet som er på Kleiva gjør at vi greier å beholde og bygge opp miljøet. Det har en direkte konsekvens for alle bønder og dyrevelferden i hele regionen.

AKS – Arktisk kompetansesenter for sau

Dersom Kleiva legges ned risikerer vi å miste et viktig kompetansesenter. Fylkesrådet har bevilget 300 tusen får etablering av Arktisk kompetansesenter . Deretter ba fylkesrådet Sortland vdg avd Kleiva i tråd med handlingsprogrammet regional plan for landbruk om å påta seg oppgaven å utvikle kompetansesenteret med utgangspunkt i regionens fortrinn innen utmarksnæringer. vedtaket ble fattet 3 september 2019. Arbeidet er godt i gang og i nært samarbeid med FoU

Vi har forståelse for en vanskelig økonomiske situasjon, men ber der være oppmerksom på følgende:

- oppdrettskonsesjon på Kleiva er knyttet til VG2 på Kleiva og gir 10 millioner - den kan ikke flyttes

- Fire Utdanningskvote fiske/fangst på 2 millioner knyttet til lærlinger og næringslivet som stiller båtene til disposisjon

- Inntektsmuligheter på drift fra skogen kan gi 600 tusen i året i 20 år framover i tid

- Kan ta ned lønnskostnader ved kjøp av automatisering av foring i kufjøsen

- Avhending av innmeldte ubrukte gamle bygninger, for å redusere unødige driftskostnader