- Øksnes Eldreråd er bekymret

Øksnes Eldreråd har fremmet følgende enstemmige vedtak som forelegges kommunestyrets medlemmer og til behandlingen av budsjett og økonomiplanen:
Leserinnlegg

Øksnes Eldreråd ser med bekymring på den økonomiske utvikling i Øksnes Kommune på kort og lengre sikt. Vi har hatt en tilbakegang i antall innbyggere, det fødes færre barn, nedgang i barn i skolealder og vi har en økende eldre befolkning, Alt dette medfører mindre overføringer fra staten til kommunen og vil være utfordrende for kommunens drift.

Vårt inntrykk er at økonomiplan 2020-2023, følger tidligere vedtatte planer hva angår tiltak for å holde en god utvikling i eldrevelferd de nærmeste år. De spennende planene som foreligger for skolekvartalet og bassengutbygging håper vi kan finansieres og driftes uten at det går ut over andre felt som for eksempel bygging og drift av sykehjem og omsorgsboliger i Øksnes.

Her vil det bli et økende behov hensyntatt befolknings utviklingen. Et annet forhold som kan forverre situasjonen, er en stadig raskere utskrivning av pasienter fra sykehusene, som ikke er ferdigbehandlet og som har et mer komplekst sykdomsbilde. Øksnes kommune er derfor nødt til å ruste seg for en fremtid som krever økt faglig kompetanse i alle ledd, nødvendig kapasitet og ikke minst satsning på forebygging, slik at eldre kan leve godt på et lavere trinn i omsorgsstigen.

Derfor vil Eldrerådet advare sterkt imot at det blir reduksjon i fysioterapi hjemler slik det foreslåes. Det er lange ventelister, folk må få komme tilbake i arbeide, det handler om helse og for høyt sykefravær, og det handler om forebyggende tilbud til barn og eldre.

Vi vil heller ikke være med på at en legehjemmel skal kuttes, vi har bra legedekning pr i dag, men tidligere erfaring har vist at det fort kan endre seg.

Vi er også bekymret for forslaget om å slå sammen frivilligkoordinator og ungdomsarbeider i en stilling. Vi trenger bedre kapasitet i tilbudet til ungdom og til det frivillige arbeidet i kommunen, som er en viktig faktor for trivsel og bolyst i hele kommunen.

Vi er glad for at det foreslåes en betydelig innsats på Velferdsteknologi feltet. Dette skal øke muligheter og kapasitet innen omsorg på flere nivå i kommunen, innen institusjonene og innen hjemmesykepleien. Dette er teknologi som skal innarbeides over tid og det kan derfor ikke reduseres i bemanning parallelt med et økt behov for opplæring når nye prosedyrer skal implementeres.

Reduksjon i antall sykehjemsplasser viste seg umulig siste år, og det er betryggende å se at en vil beholde disse i neste års budsjett.