«Steffen Syvertsens klimapopulisme!»

Leserinnlegg

Direktøren i Agder Energi, Steffen Syvertsen, skriver i Vesterålen Online 23.12. under tittelen «Klimafiendtlig kabelpopulisme». Han undrer seg over at kabelprosjektet NorthConnect ikke blir bejublet som det «klimaprosjektet» han mener det er. Ifølge Syvertsen vil kabelen gi «et klimaløft for millioner av mennesker», uten at han gir noen dokumentasjon for denne påstanden. Til hans store skuffelse er prosjektet blitt et «hatprosjekt for en kampanje preget av populistisk konkurranse mellom Rødt og Sp».

Syvertsens innlegg gir i sum inntrykk av at kabelen nærmest skal bygges av klimahensyn. Det er nesten så glorien lyser over teksten! Den som leser NorthConnects konsesjonssøknad vil imidlertid måtte lete lenge etter denne typen argumentasjon. I dokumentet, som kan leses på NVEs hjemmesider, er prosjektets reelle begrunnelse forbilledlig klart beskrevet, og kan oppsummeres slik: Vi skal tjene penger på å koble det norske kraftmarkedet til det skotske. Dette skal ifølge Syvertsen også gi betydelig «verdiskaping» til det norske folk. De høyst tvilsomme regnestykkene er gjennomgått av kraftbransjens eget fagtidsskrift «Energi». Magasinet konkluderte med at NorthConnect-kabelen, hvis den blir bygd, vil påføre norske strømkunder økte strømutgifter på 2,3 milliarder kroner,- hvert år!

NVE har som kjent nettopp levert sin vurdering av økonomien i NorthConnect-prosjektet. Og NVEs dom er klar, om enn formulert litt komplisert: ”Våre analyser viser at tiltaket trolig ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dersom det på inntektssiden kun tas hensyn til handelsinntektene. Etter vår vurdering er det ikke først og fremst inntektene på forbindelsen som representerer den økonomiske gevinsten for NC, men den verdiøkningen som skjer på kraftproduksjon gjennom den prisøkningen kabelen gir.”

På mer forståelig norsk betyr dette: NorthConnect-kabelen blir ikke lønnsom som eget prosjekt. Fortjenesten for de som bygger kabelen kommer av at strømprisen i Norge stiger på grunn av kabelen! Men dette er det nok ikke så morsomt å begrunne kabelen med, og da er klimaargumentet godt å ty til.

Ifølge Syvertsen vil vi importere vindkraft gjennom kabelen når det blir kraftoverskudd i Skottland. Feil! Det vi vil få inn i vårt kraftnett er skotsk kraftmiks, med et betydelig innslag av fossil kraft. Men det er det kanskje heller ikke så moro å fortelle om.

For å vise størrelsen på «klimaeffekten» viser Syvertsen til at NorthConnect vil gi reduserte klimautslipp som er « - - nesten tre ganger så mye som den feirede CO2-effekten ved elektrifiseringen av Johan Sverdrup-feltet.» Den sammenligningen er pent sagt ikke spesielt velvalgt. Elektrifiseringen av Sverdrup gir nemlig null klimaeffekt. Norske utslipp går riktig nok ned, men de globale utslippen reduseres ikke. Og tre ganger null er fortsatt null!

Syvertsens argumentasjon er i det hele tatt et illustrerende eksempel på kraftbransjens rå bruk av «klimakortet» for å fremme egne kommersielle interesser, enten det gjelder kabler eller vindkraftverk. Nettopp fordi NorthConnect-kabelen vil drive strømprisene videre opp, vil den også øke presset for å bygge ut enda mer vindkraft. Derfor blir kabel-prosjektet også bejublet av NORWEA, vindbaronenes organisasjon.

Vi lar ikke den kommersielle legemiddelindustrien styre helsepolitikken. Vi lar heller ikke våpenindustrien styre forsvarspolitikken. Er det kanskje på tide å slå ned på den kommersielle kraftbransjens forsøk på å styre energipolitikken? Det kan umulig være noen fordel for folk og næringsliv at denne bransjen i så stor grad som nå får legge premissene for sin egen kommersielle virksomhet!