«Kan det være at vi selv driver med avfolkning»

Leserinnlegg

Påstander om feiler i årets budsjett for Nordland fylkeskommune i flere-hundre-millioners størrelse fremsettes i diverse innlegg i media. Noen mener vi har en katastrofal situasjon, mens andre hevder vi har stor slak og kan omprioritere. Felles mantra er befolkningsnedgang, og fordeling av skyld for dette. Og kritikk av politiske beslutninger.

Ingen peker på at både Nordland fylke og kommunene kunne satse mer på «hvordan utvikle Nordland og vår kommune». Fylket, og alle kommuner, har etater for de fleste lovpålagte tjenester. Det viktigste området for alle kommunene, og hele Nordland fylke, er faktisk hvordan vi skal bedre befolkningsutviklingen. Utnytte infrastruktur, naturressurser, menneskelige og økonomiske ressurser, til utvikling av samfunnene våre. Dersom vi ikke gjør noe med dette vil vi over tid måtte redusere tilbudene på flere livsviktige områder. Her har vi ikke en felles strategi.

Samfunnsutvikling i vid forstand synes lite prioritert i både budsjetter og økonomiplaner over hele fylket. De som arbeider med næringssaker i den enkelte kommune, og på fylket, gjør stort sett en svært god innsats. Men de er for få, og har for få ressurser. Og kommunenes næringsplaner gjenspeiler dette. Dette er en vurdering som gjelder generelt, det kan selvfølgelig være hederlige unntak.

Imidlertid er det gjennomgående at når det kniper på økonomiske midler i offentlig drift, så knipes det inn på de områder som ikke regnes som helt fundamentale. Så kan en selvfølgelig hevde at kommunene driver mye utviklingsarbeid gjennom oppbygging og vedlikehold av infrastruktur. Og det er klart helt riktig. Men dette skjer i stor grad uten en klart definert utviklingsplan. Kommunenes Samfunnsdel av Kommuneplanen gir i liten grad klare strategier for å endre utviklingen.

Så vil noen hevde at «selvfølgelig prioriterer vi utvikling», vi har bevilget sånn og sånn til ulike områder. Det store problemet er at medisinen vi har brukt i flere tiår ikke virker. Det er ikke bare de siste årene at befolkningen har gått ned. Det startet på 60-talllet, med stor utflytting fra flere kommuner. Så har det gått litt opp og ned, men i sum ned. Mange kommuner har hatt en periode som omstillingskommune, som skulle bedre situasjonen. Heller ikke dette har hatt vesentlig varig positiv virkning.

Så er det også slik at de fleste bedriftene er små, uten vesentlig mulighet for utviklingsarbeid. De må prioritere de daglig gjøremål. Men med dagens utvikling vil etter hvert de lokale kundene blir færre, og tilgangen på arbeidskraft vil krympe videre. Derfor er det også viktig for de små bedriftene med en bevist utviklingsstrategi.

Er det ikke da på tide at en fokuserer på hva vi i stedet bør gjøre? Eller skal en fortsette å satse på at «vi står han av», og la utviklingen fortsette?

Nordland fylkeskommune, kommunene, og ikke minst næringslivet, burde utarbeide en felles strategi for positiv utvikling. Fylkeskommunen gjennomfører årlig en Nordlandskonferanse. Dette burde være et selvfølgelig tema under kommende konferanser.

Vi har mange gode utviklingsmiljøer, mange solide og fremtidsrettede bedrifter, og faktisk en del kapital, offentlig og privat, tilgjengelig. Vi har «utømmelige» naturressurser, og en bosetting som gir mulighet for aktivitet på nesten alle deler av Nordland. Med betydelig infrastruktur.

Men vi fortsetter å bruke tiden på å skylde på politikere på de forskjellige nivå, Storting, Fylket og i kommunene. Og vi gleder oss over ethvert positivt element for vår lille del av Nordland, selv om det medfører negativ virkning i nabokommune.

Hadsel kommune har et utrolig godt sitat på sine hjemmesider:

Politikk

"Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk skal være det muliges kunst. Det skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag"

C. J. Hambro (1885-1964)

Forståelsen av ordet «politikk» bør være utvidet. Det gjelder oss alle. Det meste av det vi alle gjør og mener påvirker samfunnet og utviklingen. Det vi fremsetter i omtale av eget samfunn, og den påvirkning vi selv gjør på dette samfunnet, har ikke bare virkning lokalt. Det påvirker også andres syn på vårt samfunn. Og dermed hvor attraktiv vårt samfunn vil være for andre.e

Vi fremhever for lite de gode sidene av våre samfunn. F.eks. har de fleste steder et rimelig handelstilbud i sin nærhet, og i løpet av en time kan de fleste nå inn til et handelssentrum. (Det er tilsvarende den tiden mang i pressområder bruker på sin daglige reise til/fra arbeid). Vi har nesten ikke køkjøring, vi har greie parkeringstilbud de fleste steder, og foreløpig har vi lite bompengehindringer. Men vi har fergepengehindringer! Vi har godt tilbud i rimelig nærhet på barnehage, helsetjenestene er i hovedsak ikke dårligere enn ellers i landet. Veiene kunne vært bedre, men er ikke verre enn mange andre områder av Norge. Vi bor forskrekkelig billig, vi har utrolig kort veg til naturopplevelser, og ikke minst, vi kjenner fremdeles de fleste av naboene. Som et ekstra pluss har vi få plager med luftforurensning.

Om hver av oss, enkeltpersoner, bedrifter og politikere, kunne konsentrere oss om de mulighetene vi har, ikke elendighetsbeskrivelse, er jeg overbevist om at utviklingen ville snu. Vi bor i våre lokalområder, og det tror jeg de fleste ønsker å fortsette med. Men vi må utvikle en samlet strategi og holdning til dette.