- Har vi et forvaltningsdiktatur i Hadsel?

Kommunedirektørens tilbakemelding på Vols artikkel angående reguleringsplanen i Hadselåsen kan ikke stå ubesvart. Det forunderlige er at han for åpen scene avviser dokumentert fusk og brudd på lov- og regelverk.

  Foto: Jane Willassen

Leserinnlegg

Direktøren mener at «det er svært uheldig om det gis inntrykk av at det er gjort ulovligheter» og han advarer leserne mot å tro meg på at det foregår lovbrudd i kommunens saksbehandling og forvaltning. Det spørs om kommunen forstår alvoret i å forsvare en reguleringsprosses som bryter med lovverket.


– Systematisk overkjørt gjennom 20 år

– I en 20 år lang prosess føler jeg meg systematisk og fullstendig overkjørt av lokale myndigheter i Hadsel kommune. Det har skjedd dokumentfusk, jeg har fått medhold i to rettsinstanser, det har vært manglende varsling og feilinformering av formannskap og kommunestyre. Nå må jeg vurdere å gå til retten igjen.

Tips oss 76 12 02 00
Ring 76 12 02 00, epost til red@vol.no.

Ulovlighetene er dokumentert

Alt som har gått galt er kjent for kommunen og Fylkesmannen, men er for omfattende til å ta med her. Kommunedirektøren vrir oppmerksomheten mot det formelle angående vedtak, klager og kommunens rettigheter. Det han tilsynelatende overser, er kommunens plikt til å følge gjeldende lovverk.

Reguleringsprosessen for reguleringsplanen viser en arbeidsmetode som er akseptert av en rekke rådmenn, tekniske sjefer, saksbehandlere og politikere. Noen burde ha grepet inn hvis saksbehandling og dokumentasjon bryter med normalen. Hvordan kan en slik sak gli så lett gjennom ledelse, utvalg og formannskap, – gang på gang i 20 år? Er saken for liten til å bry seg ? Blir en klage på fem A4-sider, med varsel om lovbrudd og fusk, å betrakte som utidig heft som kan skjules under «ingen klagerett»?

Har kommunens politiske ledelse noe forhold til enkeltindividets rettigheter når teknisk avdeling, uten varsel, tar seg til rette på privat grunn, gang på gang? Gi svar!


Engasjerer advokat for å få endret regulering

Grunneier Nikolai Bøe Olsen har engasjert advokat Hans Olav Hemnes for å få endret reguleringsplanen i Lyngen og Kjerkåsen boligfelt.


La det være klart

Dagens ledelse i Hadsel kommune skal ikke lastes for feil og lovbrudd gjort av tidligere ansatte, men stå til rette for manglende evne til å rydde opp i eget embete, samt det grumset de selv har prestert.

Brudd på lovverk og forskrifter blir ikke lovlige handlinger etter at de har passert Hadsel formannskap. Ei heller blir en løgn til sannhet etter at den er godtatt eller oversett av Fylkesmannen.

Lovbruddene, dokumentfusket og løgnene i min sak er klare og godt beviste. At de blir godtatt, eventuelt oversett i forvaltningen, endrer ikke fakta. Mangel på opprydding er ei skam.

Et lovlig fattet vedtak skal bygge på at underliggende dokumentasjon er etterrettelig, og ikke basert på lovbrudd og manipulerende informasjon, som i denne sak. Reguleringsplan HØ3, vedtatt 2006-8, samt vedtaket om reguleringsstopp i 2016, bygger på løgn og bedrag, men er likevel «lovlig fattet vedtak».


Derfor ville ikke kommunen endre reguleringsplanen

Det mangler ikke på argumenter i Hadsel kommunes sakspapirer knyttet til regulering av eiendommen til Nikolai Bøe Olsen på Hadsel. Hadsel formannskap omgjorde en planlagt reguleringsendring som langt på vei skulle imøtekomme hans ønsker.

Tips oss 76 12 02 00
Ring 76 12 02 00, epost til red@vol.no.

Det offentliges behov

I følge reguleringsplan HØ3 skal det bli to veier ved siden av hverandre med få meters mellomrom. Hvilken offentlighet, etat eller person har behov for begge veiene. Skal de ha rundkjøring? Her legger Hadsel kommune all sin prestisje i å skaffe en privat utbygger dobbel adkomst til byggefelt og hans privatbolig. At lagmannsretten har avvist behovet for to veier, er en dom kommunedirektøren og fylkesmannen direkte motarbeider, ved fradelig av eiendommer i området, med sin adkomst på en vei som er midlertidig og skal flyttes.

Feil kan oppstå

At en saksbehandler gjør feil, det være seg ubevisst, eller bevisst som i min sak, er noe vi må leve med. Det er når feilene blir oppdaget at du får vite hva slags kommune du bor i. Jeg tror på ingen måte at Hadsel kommune er noe særtilfelle, det er nok mange som har opplevd større urett enn meg rundt om i landet. Ofte unnskyldt med at administrasjon og politikere opptrer til beste for fellesskapet.

Lovbrudd og feil kan hver for seg unnskyldes med «den menneskelige faktor». I min sak viser helhetsbildet en ondskapsfull og beregnende saksbehandling, og et sviktende kontrollsystem.

Eksempelvis fire befaringer, uten varsel til grunneier, er ingen forglemmelse. Det er del av en plan.

Jeg protesterte, samlet beviser og holdt saken varm

Det førte til at kommunen i 2014 åpnet for reguleringsendring, dog med krav om rettslig avklaring av veiretten. Det ble to rettsrunder og jeg vant begge, men til ingen nytte. Vedtaket om reguleringsendring ble reversert i 2016, og kommunen betraktet sitt tilbud om reguleringsendring som ikke bindende, fordi brevet ikke var politisk behandlet.

Hvordan skal en mottaker vite hvilken myndighet kommunale brevskrivere har ? Brevet var på kommunens papir, og underskrevet av saksbehandler.

Fingrene av fatet

Vedtaket om reguleringsendring i 2014 var kommunens mulighet til å redde ansiktet utad. Det var derfor fortreffelig at de kunne begrunne vedtaket med lovnaden, og at det var for å innrette seg etter Lagmannsrettens dom. Den viktigste årsaken, fusk og lovbrudd, ble forståelig nok ikke nevnt.

Det lå vel til rette for en minnelig løsning helt til «regjeringen» Aasvik/Teigen inntok rådhuset. Hadde de holdt fingrene av fatet i 2016, ville kommunen unngått dagens konfrontasjon.

I Kommunedirektørens begrunnelse til formannskapet 19.02.2016 står det blant annet:

Flyttes den nye veien lenger nord vil fem tomter frafalle, noe som går ut over lønnsomheten til prosjektet. I verste fall kan man risikere at det ikke blir realisert. Eksisterende vei må bestå grunnet skogdriftas interesser. Jens Petter Rønning kan heller benytte den nye veien når den kommer, noe som i praksis blir en oppfylling av lagmannsrettens dom.

Dette er ingen oppfylling, det er en obstruksjon mot skylddeling og dom i lagmannsretten, hvor det slås fast at veien er midlertidig og skal flyttes. Fem tomter faller ikke fra, de mister areal i front tilsvarende en halv veibredde. Å dra inn prosjektets lønnsomhet / økonomi er irrelevant. Utgiftene er i så fall selvforskyldte og selve reguleringsendringen skulle dekkes av kommunen. Frafall av fem tomter er ren dramatisering. Flytting av veien er tidligere beskrevet som «uomtvistet og kurant».

Kommunen er ikke nøytral

Jeg søkte hjelp, men hver gang jeg forlot rådhuset var det med en usynlig dolk i ryggen. Kommunen har ivaretatt egne og utbyggers interesser, og holdt meg for narr.

Noen ble ivaretatt. I 2011 fikk utbygger fradelt tre tomter i HØ3, uten nabovarsel, og før dom var klar i veitvistsaken. Søknad om fradeling og kommunens godkjenning hadde samme dato. Søknaden ble innvilget omgående av saksbehandler, etter fullmakt. Det hastet med fradeling før dommen var klar.

Kommunedirektørens tilbud om å forklare

Foreløpig ser jeg ingen nytte i å møte en direktør som benekter fakta, og mot bedre vitende finner mine påstander usanne. Med henblikk på enkeltindividers rettssikkerhet er denne sak så avslørende og viktig at den ikke bør bortforklares i stillhet. Den skulle heller vært på NRK i beste sendetid. Medias formidling av sakens innhold og bortforklaringer er å betrakte som viktig folkeopplysning.

Enhver innbygger bør få innblikk i hva vedkommende kan bli utsatt for i offentlig forvaltning. Jeg presiserer - kan bli - og håper de slipper, men denne sak viser at muligheten er til stede.

Hvorfor ikke bare gi opp?

Kommunen har skapt en håpløs situasjon, og jeg står på for mine etterkommere og min eiendoms framtid som jordbrukseiendom. Et småbruk som trenger hver kvadratmeter av både slått- og beitemark.

Der har sågar vært et par lysglimt underveis. Det første var vedtaket om reguleringsendring i 2014. Det andre var en uttalelse fra teknisk sjef til VA 17.11.17: «Det jeg kan si er at kommunen selvsagt ikke har ønsket å innlemme noen av partene i en reguleringsplan mot sin vilje». Han mente nok det han sa, men hadde ikke klarert svaret med sin sjef.

Et annet drivkraft er at jeg vil til livs det jeg velger å kalle forvaltningsdiktatur. Det som baserer seg på at forurettede individer skal holde kjeft, - såpass må de tåle.

Jeg er rett og slett allergisk mot maktmisbruk fra offentlige ansatte, som i utgangspunktet er ansatt og betalt for å ivareta både mine og andres rettigheter.

----

Kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel har fått tilbud om å svare på innlegget fra Nikolai Bøe Olsen. I en e-post til Vol sier han at han avstår fra det.