«BØ - IKKE BARE HAV OG HAVN»

Leserinnlegg

Jon Edvard Johnsen har et nytt innlegg i media der han har sine relativt bastante meninger om hva som er rett og galt i Bø kommune

Jeg er på ingen måte ute etter å «ta» Jon Edvard, men synes hans fremstillinger blir noe spesielle. I siste innlegg omtaler han fiskerienes betydning for Bø kommune som evigvarende og som grunnpilaren i levevilkårene for Bøs befolkning. Og, i alle fall indirekte, snakker ned nye bedrifters etablering i Bø. Snakker ned andre bedrifter, og kommunens arbeid for å etablere stadig nye arbeidsplasser.

Sitat:

«Min forståelse av hvor viktig disse verdiene er for Bø Kommune går nok noe på tvers av vår ordførers interesse som mer er fokusert inn mot at troen på at økt aktivitet best kommer gjennom lettelser i formueskatt, investorer, folk med kapital, minst human/lokal, men den investorbaserte.

Det kan være rett, men skiftnøkkelen og skrutrekkeren ligger igjen i Steinesjøen etter Nergård. Ferskfisk og verdiskapning hentes ut fra kommunen av Lerøy i tillegg, med penger fra kommunens trålerkonsesjoner i baklomma, samlet 2,35 trålerkonsesjoner for begge selskaper. Det er mangel på lokal styring og politisk profesjonalitet som har muliggjort denne tragiske situasjonen for Bø kommune.»

Sitat slutt.

Her får andre fiskeribedrifter i Bø, og Bø kommune med ordfører, sine pass påskrevet. I tillegg omtaler han en «tragisk situasjon» for Bø kommune. Betegnelsen «framsnakking» kan vanskelig brukes om disse uttalelsene.

Jon Edvard har rett i at fiskeriene trolig vil være evigvarende, og vil ha stor betydning for Bø i fremtiden. Men fiskerienes rolle som grunnpilar i Bø er sterkt svekket i de siste tiår.

Jon Edvard ser selvfølgelig (Bø) verden ut fra sitt ståsted, og ut fra egne erfaringer med nesten en mannsalder i fiskerinæringa. Det er ikke tvil om at hans virksomhet har vært av stor betydning for Bø-samfunnet. Han har hatt omfattende virksomhet både på land og på havet.

Men virkeligheten viser at det er behov for en videre omstilling i hele fiskerinæringa. Antall sysselsatte, både i industrien og i fangstleddet, har gått dramatisk ned. Ilandført kvantum av råstoff har hatt relativt samme utvikling. Fra å være en av de store fiskerikommunene i Vesterålen, er nå Bø på desidert siste plass.

En del av denne utviklingen kan skyldes strukturendringer, og at unge velger andre yrker. Men det kan ikke være tvil om at hva aktørene i næringene gjør og sier utgjør en vesentlig del av resultatet.

Samlet ilandført kvantum i Bø, på totalt 5 bedrifter, er faktisk betydelig lavere enn ilandført kvantum på en enkelt av bedriftene på Myre. Dermed er det ganske klart at utviklingsmulighetene for bedriftene i Bø er svært begrenset. Det er ikke mulig å skape gode resultater av dagens drift, med grunnlag for ny virksomhet.

Dessverre er det opparbeidet et «klima» innenfor næringen som ikke gir stort grunnlag for samarbeid. Et samarbeid som egentlig er helt nødvendig. Dermed går en for stor del av fisken i Bø ut fra kommunen ubearbeidet. Og det skapes ikke nye arbeidsplasser.

Fiskerinæringa i Bø, og Bø kommune, har sterkt behov for en virkelighetsdebatt, og et arbeid med å skape vekstmuligheter for fiskerinæringa i Bø. Dette krever at en må enes om status, og med åpent sinn lete etter forbedringsmuligheter. I samarbeid, ikke med ryggen mot hverandre.

Samtidig er det lite trolig at fiskerinæringa alene vil kunne skape det antall arbeidsplasser som er helt nødvendig for å opprettholde og videreutvikle et godt Bø-samfunn. Derfor er nok ordførers og kommunens pågående arbeid med å tiltrekke seg nye aktører og ny næring helt nødvendig. Vi ser at dette arbeidet i flere tilfeller har medført nye og spennende arbeidsplasser i Bø. Utenfor fiskerinæringa. Potensielt er det mange unge som kunne tenke seg å flytte tilbake til Bø, men da ofte til arbeidsplasser i andre næringer, i bedrifter som etterspør deres høyere utdanning. Og disse trenger vi sårt.

Å skape en konfliktsituasjon mellom disse to områdene for nye arbeidsplasser i Bø vil være direkte skadelig for Bø, og etter hvert medføre en videre befolkningsnedgang som vi ikke har råd til.

Det er store muligheter i Bø, men disse må utnyttes med en felles holdning til at alle gode tiltak er bra for Bø. Og vi må applaudere hverandre.