«Synspunkter om den planlagte betongfabrikken»

Leserinnlegg

SYNSPUNKTER OM DEN PLANLAGTE BETONGFABRIKKEN SOM SKAL BYGGES I LAPPHAUGEN PÅ SORTLAND - INDUSTRIEN MÅ IKKE RASERE BOMILJØET FOR ENHVER PRIS

De helsemessige boforhold må veie tyngre enn å plassere tung industri på hustrappa. Noen punkter om å planlegge en betongfabrikk i nærliggende boligområde:

1. Er det tatt en konsekvensanalyse av den anleggstiden som vil foregå over lang tid.

2. Er det tatt i betraktning at det blir en støybelastning for de nære beboere som vil bli en sak for hva det er lovlig å påføre beboere i støy over lang tid.

3. Det skal borres og det skal sprenges. Salveladninger på flere hundre kilo med sprengstoff. Flere slike store salver om dagen. Veien overfor anleggsområde, veier omkring anleggsområde må stenges hver gang det skal fyres av en salve. Og med slik stor sprengningsomfang må det takes høyde for at det blir flere blindsalver (sprenging uteblir av forskjellige årsaker) NÅR DET ER EN SALVE SOM IKKE ER DETONERT SKAL DET GÅ 6 TIMER FØR DET KAN BLI UNDERSØKT HVORFOR IKKE SPRENGNING BLEV AKTIVISERT. SÅ SIER BOKA. Og det skal nerver til å stå på en salve med flere hunder kg med sprengstoff og lete etter feilen. Veier som var stengt må bli stengt til salven er detonert. Det vil bli trafikkproblemer som ikke er så enkelt å løse.

4. Sortland camping kan bare stenge for det blir ingen turister som sitter der å høre på høyfrekvente lyder ved boring i berg som går opp i over 100 desibel. Og så kommer sprengningsbraket med gass og stein og støvskyen som drives av vinden den veien den blåser. Når gasskyen kommer er det direkte helsefarlig å få den i sitt område hvor man oppholder seg. Ved flere gangs eksponering av den er det ikke usansynlig for å få følgeskader. Den totale svikten i besøksdøgn som det vil bli av turister og andre gjester på campingen må en vell kunne si er en erstatningssak juridisk.

5. 0g det blir ikke bare steinstøv på alt som er ute det blir steinstøv innenfor veggene til mange.

6. Den totale støy, støv og miljøbelastningen med all anleggstrafikk som skal kjøre steinmassene bort etter at de er spreng løs blir å sprenge alle grenser som er fornuftig å akseptere, av de som blir belastet med det.

7. Og blir det akseptert vet ingen hva slik stor bergsprengnings-anlegg vil ha av minusfaktorer for så nært bolig områder som ligger innenfor 300 meter fra anleggsområde. Og all industri med sine arbeidsplasser som ligger enda nærmere, de vil bli påført en kraftig belastning og forringelse av sitt arbeidsmiljø.

8. Og denne type industri er ikke en industritype som er egnet til å plasseres i en slik nær blanding av alle typer bygningsmasser. Eneboliger og småindustri. Det er en tungindustri som må planlegges med utvidelsesmuligheter, og som ikke ødelegger og foringer bomiljøet på alle måter.

9. Og der den er planlagt vil slike muligheter være begrenset om ikke umulig, så det må også byggefirma ta høyde for. Om det skal være en fremtidsfabrikk må det vurderes. Det virker noe trangt for hva en slik fabrikk trenger av utendørsområde for både lagringsplass for ferdigvare og alt som skal til for produksjon av de forskjellige produktene. Og kjøreveier og oppstillingsplasser for store kjøretøy. Så byggherren bør sette opp en modell i rett skala for å få en oversikt om hva som må til for at det ikke skal bliet anlegg som viser seg å bli for trangt etter kort tid på alle måter, og inneklemt av restriksjoner.

10. Så skal fabrikken stå inntil en loddrett bergvegg på 20 meters høyde. Slike bergvegger er av naturen umulig å sikre hundre prosent mot at etter en tid så blir det steinras fra slike fjellformasjoner. Man hører titt og ofte om mindre steinras fra skjæringer som portalene til veitunellene står ved. Fra virkelighetens veistrekning en bit av gamle E6 mellom Rombaksbrua og nu nye Hålogalandsbrua. Der går veien forbi slike bergformasjoner som er sikret mot steinras fra tidligere tider hvert år, og mange gang for året, og opp til dags dato uten att det slutter å gå steinsprang fra de der fjellknattene. Og ganske nylig gikk det et stort steinras på nye E 18 ved Larvik. Så var det mange med spissfingerkompetanse på sikring av bergstuffer, som fikk både bakoversveis og hakeslipp, når de så hva som foregår over tid, bakom sikringssonen i bergstuffen. Så en bergstuff på 20 meters høyde til å ha til sin nærmeste nabo vil bli en stor sikkerhetsrisiko.

11. Så kan en stille spørsmålet om, har noen av de som står på sine standpunkter om at fabrikken skal bygges akkurat der, ville hatt den på inngangstrappa til seg selv? For slik blir det for de som har sine hus i tohundremeters grensen fra fabrikken som skal realiseres uten å ta en vurdering på hva de nærmeste huseiendommene vil bli påført av mange typer belastninger. Blant annet vil eiendommen bli redusert i verdi, og den blir bomessig kraftig miljøredusert. Både innomhus og utenfor hus.

Det vil bli et overtramp for dem, påført av folkestyre. ER DET DEMOKRATI?