«Ny vei til Vornes forpurres til stadighet ved hovedutvalgets kreative omskrivinger av realitetene i saken»

Leserinnlegg

De stadige utsettelsene som følger av hovedutvalgets håndtering av reguleringsplanene for både Sentrum 5.1. og Kjærlighetshaugen, er effektive hinder for både utbygging av Kjærlighetshaugen og for realisering av ny trase’ i fortsettelsen av Torstein Reinholdtsens vei. Hovedutvalget nedtoner sikkerhetsaspektet kraftig, og går for ei langt mindre trafikksikker løsning over Sandviksbakken.


Les posisjonens forslag her:

Forslag til vedtak TU sak 25/20

Utredning av planforslag for Sentrum 5.1 jf. H T og FS vedtak datert 13.11.19 og 26.11.19

Planforslaget for Sentrum 5.1 omfatter bolig og industriområde. Området er viktig som bo og næringsområde. I tillegg ligger området i innseilingen til Myre Havn. Området har av den grunn betydelig utviklings mulighet. Kommunestyret har vedtatt plan for bygging av gjennomfartsvei i området til Vornes og Sandvikdalen. Det er en omfattende og inngripende prosess å endre industri og bo areal til veiareal. For FRP, Senterpartiet og Høyre er det viktig å påse at alle forhold bli grundig belyst og nødvendige avbøtende tiltak bli gjort for å minske ulempene og konsekvensene av planforslaget.

Administrasjonens Utredning av konsekvenser av planforslag sentrum 5.1 dokumenterer de forutsetninger og utfordringer som ligger til grunn for Formannskapets utsettelsesforslag med begrunnelse, om ytterligere utredning av konsekvensene av reguleringsplan «Sentrum 5.1».

Hovedutvalgets mandat er å vurdere om utredningen i tilstrekkelig grad behandler de konsekvenser av planforslaget slik det er opplistet i vedtaket til formannskapet.

Hovedutvalget skal også vurdere om utredningen skal tas inn som en del av planbeskrivelsen for 5.1.

I Hovedutvalgets vurderinger legges vekt på klargjøring av

a) konsekvenser for berørte parter

b) avbøtende tiltak som dekker faktisk behov for samfunn og berørte parter.

Vurdering knyttet til Formannskapets vedtak:

1) «Øksnes kommune skal være en «JA-kommune» der eventuelle konflikter eller forløpere til konflikter forsøkes avklart på lavest mulig nivå. Det er viktig at konfliktforhold avdekkes og at det startes prosesser som kan løse innsigelser på en konstruktiv måte.

Hovedutvalgets vurdering av konsekvenser: Utredningen avdekker omfattende areal inngripen i bolig- og forretningseiendommer som grenser til ny trase for Torstein Reinholdtsens vei. Fra de berørte er det gitt innspill og merknader til planen. Det er ikke startet prosesser som kan avklare og løse konfliktforhold.

Avbøtende tiltak: Arbeidet i form av møter med berørte må startes for å avklare den enkeltes innsigelser, avdekke konfliktforhold og bidrar til å løse innsigelsene på en konstruktiv måte.

2) Konsekvenser for parkering

Hovedutvalgets vurdering av konsekvenser: Utredningen bekrefter reduksjon i parkeringsareal SPA1 fra reelt 1400 m2 til 729 m2. I dag benyttes det samlede området til parkering for inntil 35 biler. Reduksjonen i areal vil redusere kapasiteten anslått til inntil 10 biler.

Området skal dekke behov for parkering for reisende til Øksnes Vestbygd, framtidig satsing på turisme bl.a. Fem fiskevær, næringsliv, tilreisende fiskere og arbeidere og gjester til Øksnes Leirsted. Hovedutvalget slutter seg til utredningens konklusjon: Oppsummert kan man si at en reduksjon i parkeringsareal kan gi utfordringer for de som i dag benytter seg av området. Det kan bli trangt om plassen og eventuelle brukere må kanskje derfor lete etter andre løsninger.

Parkeringsområdet ligger inntil område for næringsformål BKB2. I området BKB2 er kommunen kjent med at det er utarbeidet plan for områdeutvikling. Med tiltak som vil løfte Myre Havn til et helt nytt nivå hva gjelder utvikling og presentasjon. Særlig knyttet til reiselivsutvikling og prosjektet 5 fiskevær. Næringsutvikling i område vil bli hemmet slik det konkluderes i utredningen: «I ytterste konsekvens kan næringslivet oppleve reduksjon av gjester/kunder, fordi det blir for vanskelig å komme seg ut til øyene grunnet manglende oppstillingsplass for kjøretøy.»

Avbøtende tiltak: Utredningen påpeker store og sammensatte problemer tilknyttet parkering i område SPA1. I utredningen sies det at «Kommunen bør finne løsninger for parkeringsutfordringer tilknyttet reisende med hurtigbåten. Også med tanke på videre satsning på turisme (for eksempel fem fiskevær).» Dette er hovedutvalget enig i. Hovedutvalget mener kommunen har et bredt ansvar for å tilrettelegge for parkering.

Det utredes derfor avbøtende tiltak for å dekke behov for parkering til alle grupper, så som fastboende, eiere av fritidsbebyggelse og næringsgrupper som nevnt av Formannskapet.

Innenfor parkeringsområde er det heller ikke tatt hensyn til areal til skulpturen Etterbilde (Skulpturlandskap Nordland). Skulpturen vil kreve areal for oppsett, sikringstiltak og visningsområdet. Dette tas inn i planleggingen av område.

3) Konsekvenser for grunneiere/parter som er direkte eller indirekte berørt av tiltak/planen

Hovedutvalgets vurdering av konsekvenser: Utredningen viser at tilnærmet alle eiendommer som ligger inntil den planlagte trase blir berørt. Så langt en har brakt i erfaring ble alle eiendommer bebygd før 1975. Total 2681,5 m2 grunn til boligformål blir underlagt veitrase og byggegrense. Omfanget av grunnavståelse varierer fra tilnærmet halvering av areal til mindre areal i tilknytning til eksisterende vei. For den enkelte grunneier vurderes tiltakene uansett som inngripende. Og dette er en omstridd.

Avbøtende tiltak: Omfanget av innspill og høringsuttalelser fra berørte tilkjennegir konflikter eller forløpere til konflikter som bør finne sin avklaring på lavest mulig nivå, Slik formannskapet har vedtatt. Et slikt tiltak vil også bidra til oversikt over grunneiers krav og kommunens total økonomi i den forbindelse. Det vedtas at administrasjonen følger opp hver enkelt berørt grunneier i avklarende møter.

4) Administrasjonen utreder økonomiske konsekvenser av tiltakene i reguleringsplanen og ovennevnte beskrivelse av tiltak. Økonomivurderingen skal ivareta alle forhold/konsekvenser som planen berører.

Hovedutvalgets vurdering av konsekvenser. Utredingen konkluderer med en kostnadsramme på 12,5 mnok for etablering av Torstein Reinholdtsens vei. Kostnadsrammen er forbundet med usikkerhet. En usikkerhet som forsterkes ved at det ikke er gjort avbøtende tiltak tilknyttet viktige deler av planforslaget.

5) Hovedutvalget har i vedtak pekt på re-etablering av Havneparken innenfor planområde G2. Dette tiltaket er ikke tatt inn og vurdert i planen.

Hovedutvalgets endringsforslag: Det planlegges areal til «Havneparken» innenfor planområde G2.

6) I planbeskrivelsen er det tatt inn tiltak for Halvar Rasmussens vei. Det beskrives tiltak hvor Halvar Rasmussens vei blir en blindvei.

Hovedutvalgets endringsforslag: Halvar Rasmussens vei ligger for størstedelen utenfor planområde. Det tas inn i planbestemmelsen en forutsetning om av tiltak i Halvar Rasmussens vei må underlegges vurdering og beslutning uten hensyn til planbeskrivelsen av blindvei i plan Sentrum 5.1

Vedtak:

Med bakgrunn i ovennevnte begrunnelser, forslag til avbøtende tiltak og endringsforslag til plan Sentrum 5 tilbakesendes planen til administrasjonen for ny behandling.

Ny sluttbehandling av planforslag sentrum 5.1 utsettes.

Forslag fremmet av Øksnes FRP, Øksnes SP og Øksnes H.

11.3.2020


I utredningen som ligger til grunn for hovedutvalgets vedtak i sak 119 i fjor, framkommer det at store deler av Halvar Rasmussens vei ligger utenfor planavgrensningen for Sentrum 5.1. Allikevel mener administrasjonen at Halvar Rasmussens vei skal anses å ligge innenfor planavgrensningen.

På dette feilaktige grunnlaget rettferdiggjør hovedutvalget at opprustning av Halvar Rasmussens vei skal kunne sees i sammenheng med reguleringsplan for sentrum 5.1.

Det er vanskelig å komme utenom hovedutvalgets håndtering av reguleringsplanen for Kjærlighetshaugen når reguleringsplanen for Sentrum 5.1. behandles. Det kan virke som om hovedutvalget stadig prøver å svekke rekkefølgebestemmelsene i det opprinnelige vedtaket om utbygging på Kjærlighetshaugen.

Det er en forutsetning at de forhold som begrunner rekkefølgebestemmelsene faktisk og rettslig vil bli gjennomført innen rimelig tid. Det er all mulig grunn til å spørre seg om hensikten med å forpurre den nye veitraséen er for å få et rettslig grunnlag for omgåelse av rekkefølgebestemmelsene.

Ved å komme med stadige endringer og krav om utredninger, utsettes realiseringen av reguleringsplanen for Sentrum 5.1. Dette sammen med påstander om en lang rettsprosess knyttet til ekspropriasjon m.m., brukes av hovedutvalget som begrunnelse for at rekkefølgebestemmelsene for utbyggingen av Kjærlighetshaugen må fravikes. Hovedutvalgets håndtering av disse to sakene ivaretar verken rettsikkerheten til innbyggerne i området, eller tilliten til forvaltningen.

Dagens vedtak innebærer i realiteten en vesentlig endring av reguleringsplanen for sentrum 5.1, og har ikke blitt til på lovlig måte.

Et planvedtak bygger på en grundig faglig utredning, offentlig medvirkning og politisk prosess, og skal være forpliktende og ikke kunne fravikes i hovedtrekkene uten ny og tilsvarende prosess. Ifølge plan og bygningsloven gjelder samme bestemmelser for utfylling og endring av reguleringsplaner som for utarbeiding av ny plan.

Ikke bare hovedutvalget, men også kommunestyret har i realiteten sett bort fra denne bestemmelsen i loven da kommunestyret uten forutgående prosess vedtok å: «utrede kostnader for realisering for av vei/fortau over Sandviksbakken».

Hovedutvalget virker å være mest opptatt av å holde administrasjonen i ørene, og vi er vitne til et hovedutvalg med usedvanlig stor tro på egen faglig kompetanse og styringsrett.