«Krever rettmessige inntekter til kystkommunene»

Senterpartiets ordførere i Troms og Finnmark med opprop mot regjeringas forslag til havbruksbeskatning.
Leserinnlegg

Senterpartiets ordførerforum i Troms og Finnmark forventer at Stortinget opprettholder en fordelingsnøkkel for Havbruksfondet som innebærer at 80 % av utbetalingene går til kommunesektoren, og 20 % til staten.

Regjeringen har i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett lagt til grunn betydelige reduserte inntekter for kommunesektoren, der kun 1 milliard kroner er foreslått til fordeling på kommuner og fylkeskommuner. Henholdsvis 125 millioner til fylkeskommunene og 875 millioner til kommunene. Opprinnelig var lagt til grunn at kommunene skulle få 3,5 milliarder til fordeling. Fra 2020 er det lagt til grunn en fordelingsnøkkel der staten fra 2022 skal beholde 75% av utbetalingene fra fondet, og kun 25 % skulle fordeles på kommunesektoren.

Det er fra 2022 planlagt innført en produksjonsavgift på 40 øre pr kg laks eller ørret, denne avgiften vil innebære en inntekt på 500 millioner i tillegg til det vederlagsbaserte inntektsgrunnlaget i fondet. For kommunene i Troms og Finnmark, samt Troms og Finnmark Fylkeskommune vil dette innebære en dramatisk inntektsnedgang.

Det er urealistisk at produksjonsavgiften vil være i nærheten av å kompensere for det økonomiske tapet kommunene vil lide, dette bekreftes av næringsavdelingen i TFFK. Produksjonsavgiften er likevel et viktig supplement, som bidrar til mer forutsigbarhet og mer stabile inntekter. Men når regjeringen svarer på denne med å mer enn halvere kommunes inntekter fra Havbruksfondet, har vi dessverre tatt mange steg bakover i arbeidet med å styrke næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling i distriktskommuner.

Den nye fordelingsnøkkelen innebærer at staten i stort omfang frarøver kommunene rettmessige inntekter. Dette oppfatter vi å være i strid med Stortingets utgangspunkt, der inntekter fra havbruksnæringen i større grad skulle tilfalle kystkommunene som er vertskommuner. Disse inntektene gir mulighet til tilrettelegging og næringsutvikling i kystkommune.

Det er avgjørende viktig for kystkommunene, at Stortinget opprettholder en fordelingsnøkkel som i all hovedsak tilgodeser kystkommunene. Sjømatnæringen støtter opp om en slik fordeling. Det gir grunnlag for stabile inntekter, for tilrettelegging for vekst og utvikling i distriktskommunene. Det gjør også at kommunene vil bli kompensert for at det avsettes areal, som næringa kan benytte.

Alternativet som ligger klart fra regjeringen er i realiteten en slakt av utbetaling til kommunene, og suger ressurser ut av kommunenes inntekter som kan benyttes til lokalsamfunnsutvikling og næringsutvikling.

Senterpartiets ordførerforum i Troms og Finnmark ber Stortinget skrote regjeringens forslag om å gi staten hoveddelen av inntektene fra havbruksnæringen, og legge til grunn en fordelingsnøkkel som gjenspeiler hvem som har ansvar for tilrettelegging, investeringer og utviklingsarbeid i kystkommunene, der havbruksnæringen holder til.