«Nei til steinbrudd og masseuttak på Lapphaugen»

Leserinnlegg

Steinbrudd og masseuttak i Sortland fra 1969/70 til 2020 over 50 år:

Ramflauget har vært i bruk som steinbrudd og masseuttak fra før 1969 og helt fram til Reno-Vest etablerte seg med mottaksstasjon for avfall. Fortsatt er det en aktør nord for Reno-Vest.

Karihaugen steinbrudd og masseuttak ble etablert i 1978 i forbindelse med etablering av Kystvaktbasen. Karihaugen steinbrudd og masseuttak mener vi har betydelige steinmasser for de neste 50 år. Det var et lite steinbrudd i Skytterhaugen. Dette var nedlagt før 1970, og ligger mellom Skytterhaugen og Vesterveien, på tur opp til Sortland Camping.

Ramflauget og Karihaugen har vært de mest betydelige steinbrudd og masseuttak i Sortland fra 1970 og til 2020.I tillegg er det noen mindre steinbrudd i drift i nærområde, som også har søkt om utvidelse.

Sortland, Bø og Øksnes har til sammen 3 store steinbrudd, fordelt på 3 selvstendige aktører, som sender stein og fyllmasse ut med båt og bil fra sine respektive anlegg og som leverer masser til store deler i området og også til Sortland.

Vikeidet ved gamle maskinførerskolen er det et steinbrudd som har vært noen år og som har søkt om utvidelse.

Av utfylling i Sortlandsundet på Sortlandsiden er nesten all utfylling utført med stein og fyllmasse fra Ramflauget og Karihaugen.

Vi har ikke hørt om at det har vært manko på stein og fyllmasse til de fyllingene som er utført på Sortlandsiden fra 1970 til i dag 2020, over en periode på 50 år.

Befolkningstetthet i Sortland var 7.209 personer i 1970, og har i 2020 økt til 10.584 personer. Befolkningen har økt med 3.375 personer over 50 år. Forventet folketall i Sortland vil ifølge SSB i 2030 11.119 personer og i 2040 11.864 personer. Forutsetter vi samme økning i folketallet til 2070, vil folketallet i Sortland da være cirka 13 800. Folketallet vil øke med cirka 3 200 personer de neste 50 år, omtrent det samme som de 50 år som er gått fra 1970.

Av eneboliger har Sortland i 2020 cirka 3.755 og leiligheter cirka 529 ifølge SSB. Vi vet også at nesten alle boenhetene på Sortland er nybygget eller totalt restaurert siden 1970. Derfor får ikke Sortland behov for like mange boliger de neste 50 år, det vil bli stor gjenbruk av tomtearealer og boenheter.

Næringseiendommer på Sortlandsiden er for det meste bygget nye med få unntak fra 1970 og de siste 50 år, derfor vil det bli en jevn gjenbruk av også næringseiendommene og nye næringsdrivende kommer til når noen takker av. Derfor blir det ikke så stort behov for nye næringsarealer de neste 50 år. Vi har også merket oss at Sortland kommune er i ferd med å regulere om et 100 daa område fra næring til bolig ,området ligger ved sjøen.

Derfor sier vi nei til steinbrudd på Lapphaugen, som vil forringe kvaliteten til boligområdene rundt Lapphaugen, og øvrig befolkning i Sortland som brukere av området til hygge og rekreasjon. For oss på Sortland Camping & Motell vil det bli helt katastrofalt i en lang anleggsperiode, og vi vet ikke følgende etter anleggsperioden.


Arbeidsplasser:

Vi på Sortland Camping & Motell har hatt cirka 15-20 arbeidsplasser hovedsakelig på sommertid og det er helt unge arbeidstakere, noen i sin første jobb og mange har jobbet opp til 7 år til de har vært ferdig med sin utdannelse. Vår omsetting de siste årene har ligget på cirka 3.000.000 norske kroner. Ganger vi denne med 8 = vil våre gjester gi andre bedrifter i Sortland og omegn hele 24.000.000 norske kroner, og siden vi ligger så nært sentrum kan det være at man kan man gange vår omsetting med opptil 15 og det vil gi opptil 45.000.000 kroner til næringslivet i Sortland. Kafeer, restauranter, bensinstasjoner, matbutikker, bilverksteder, campingvognbutikker, reiselivsdestinasjoner og andre. Derfor syns vi det er en gambling av politikere og Sortland kommune å gjøre når SE-gruppen mener å skaffe cirka 20 nye arbeidsplasser som ikke blir skapt før elementfabrikken er ferdig og det kan ta mange år.

Bedriftene som har etablert seg i Sortland de siste årene og har satset på turisme er avhengig av at Sortland klarer å holde turistene i vår kommune 3-5 dager og da må også Sortland ha en velutviklet Campingplass i sentrum. I anleggsperioden vil SE-gruppen bare forflytte arbeidsplasser fra Karihaugen ned til Lapphaugen og det vil ikke gi økte arbeidsplasser. Derfor ber vi politikeren i Sortland kommune om å ikke omregulere Lapphaugen til næringsområde og heller hjelpe SE-gruppen å finne en høvelig tomt, kanskje ved sjøen.

Vi antar at ved en så stor lokal produksjon så må noe skipes ut av distriktet. Vesterålen har jo allerede 2-3 som produserer omtrent de samme produktene. Men vi ønsker SE-gruppen og de 3 hovedeierne til lykke et annet sted.

Vi merket oss at et av momentene for å etablere seg på Lapphaugen var å kunne administrere alt fra ett sted. Men så ser vi at de skal bygge et stort administrasjonsbygg, derfor kan kanskje SE-gruppen tenke på å administrere bedriften i Markveien fra et annet sted.