«Tidenes politiske sentraliseringsvedtak – hvorfor Senterpartiet og Arbeiderpartiet?»

Leserinnlegg

Møysalen må vi kunne si er et fantastisk stykke Norge. Fjellet er magisk og har en magisk tiltrekningskraft. Det er ikke så rart. Å stå på Møysalen, 1262 meter over havet å se Vesterålen og Lofoten i hele sin prakt er Norges beste naturopplevelse. Da kåringen ble gjort, og Møysalen fikk denne tittelen, var det ingen overraskelse for oss som er født og oppvokst under fjellet. Det er magisk.

Av de mange tusen menneskene som har besøkt Møysalen opp gjennom årene har det skjedd via Hadsel Innland, Hennes og Lonkanfjorden. Naturlig nok fordi dette er innfallsporten til det som er blitt Møysalen nasjonalpark. Dette har gjort at ildsjeler, sammen med lag og foreninger på Hadsel Innland har klart å skape aktivitet i bygda. I de senere år har flere satset mye for å skape en fremtid på Hadsel Innland der Møysalen er tiltrekningskraften som gjør at det finnes håp om en fremtid.

Da Møysalen Nasjonalpark ble opprettet sammen med Svellingflaket Nasjonalpark, var det ikke uten diskusjon. Kommunene som grenser til valgte å ha lokal forvaltning av Nasjonalparken, det utløste igjen statlige midler. Da kommunene Hadsel, Sortland, Lødingen og Vågan valgte å plassere den statlige finansierte stillingen til Hadsel Innland og Hennes var det høytid og en sterk tro på fremtiden. Kontoret med stillingen ble helt naturlig valgt og plassert der folk flest går inn i Nasjonalparken. På Hennes i bygget til Møysalen Nasjonalparksenter. Bygdas storstue der en får vite det en ønsker om parken.

Stillingen og kontorplasseringen kom som manna fra himmelen. Det at staten plasserer en statlig stilling ute på bygda, i distriktet, fordi kommunene bestemte dette ble et kjærkommet bidrag til å bygge en fremtid for Hadsel Innland. Etableringen i seg selv var et viktig signal. De millionene som er brukt bl.a. på å bygge opp reiselivsanlegg på Hennes hadde ikke skjedd. Når Nord-Norge, og i særdeleshet Vesterålen nå får internasjonal oppmerksomhet gjennom Kvitnes gård, så er det kanskje en delkonsekvens av det som skjedde da Nasjonalparkforvalteren fikk kontorsted Hadsel Innland. Fordi signaleffekten av at en statlig stilling plasseres der den ble plassert var et signal om at her ligger det en fremtid med muligheter. At staten betaler leie for kontoret til den ansatte i bygget som rommer bygdas livsnødvendige infrastruktur, er selvfølgelig ikke uten betydning. Hadde ikke etableringen av nasjonalparkforvalterfunksjonen kommet til Hennes da den kom, hadde vi kanskje stått uten butikk i det samme bygget i dag.

Opprettelsen av nasjonalparkkontoret med den ansatte har vært en berikelse. Det er en suksesshistorie på hvordan statlige bidrag kan gi distriktsutvikling. Når valget falt på Hadsel Innland, og Hennes, så var det ikke distriktsutvikling som ene og alene som lå til grunn. Det var et helt naturlig valg. Stedet er innfallsporten til Møysalen Nasjonalpark for folk flest. Det var her ildsjeler hadde bygd opp visning og informasjonssenter for dette fantastiske området. Det var en åpenbar og naturlig plassering.

Derfor blir det så ufattelig å forstå at en nå har tatt beslutning om at funskjonen skal flyttes bort fra der den naturlig hører hjemme. Styret i Nasjonalparken har aktivt besluttet at det skal flyttes fra Hennes til Sortland. Det finnes ikke en eneste faglig begrunnelse for at kontorplassering av den ansatte vil tjene Møysalen nasjonalpark, og de øvrige områdene som den ansatte skal forvalte, bedre fra Sortland sett i forhold til Hennes, tvert om.

Beslutningen er derfor utelukkende en politisk beslutning basert på at en ser viktigheten av en - 1 - statlig arbeidsplass. Jeg vil derfor utfordre Senterpartiet og Arbeiderpartiet på å forklare hvorfor en velger å gjøre et sentraliseringstiltak som dette, med de konsekvenser dette får for fremtiden til Hadsel Innland. Jeg er overbevist om at vi alle kan være enig i at Sortlands fremtid ikke står på spill knyttet til denne ene stillingen som det nå er bestemt skal plasseres på Sortland.

Men det er et faktum at den eneste statlige stillingen som flyttes fra Hennes til Sortland utfordrer Hadsel Innlands fremtid. Derfor utfordrer jeg Senterpartiet spesielt på å fortelle hvorfor at en er mot sentralisering, samtidig som man gjennomfører tidenes sentraliseringsvedtak hva angår Hadsel Innland og Hennes.

Når jeg peker på Senterpartiet spesifikt er det fordi det er de som avgjør dette. Jeg bidro gjennom mitt politiske virke til at det skulle være lokal forvaltning av Nasjonalparken. Altså at kommunene, inklusive Vågan med Svellingflaket, som grenser til parken som skal stå for forvaltningen. Der staten betaler.

Styret i Nasjonalparken velges av de enkelte kommuner. I Hadsel er det Senterpartiet som styrer. I Sortland er det Senterpartiet som styrer. I Vågan er det Senterpartiet som styrer. I Lødingen er det Arbeiderpartiet som styrer. I Fylkeskommunen er det Senterpartiet som styrer der fylkeskommunen også har representant i styret. Nå er det fungerende SV varaordfører fra Sortland som er valgt inn i styret fra Fylkeskommunen (Som styres av Senterpartiet), men SV er vel på linje med SP når det gjelder sentralisering?

Hvorfor har en tatt et politisk aktivt valg på å flytte den eneste statlige stillingen i Vesterålen som var plassert ute i distriktet med beviselige samfunnsmessige store positive konsekvenser til Sortland? Er det fordi en ikke har tro på fremtiden på Hadsel Innland? Er dette et signal om at vi som bor her bare skal pakke sammen og flytte? Kanskje til Sortland?