«Meningsløst med ny asfalt og fartsdumper»

Leserinnlegg

Uttalelse angående asfaltering og opprusting av veiforbindelse til Vornes over Hallvard Rasmussensvei.

Vornes Vel og Sandvikbakken vel er opptatt av at trafikksikkerheten og hensynet til barn og unge blir ivaretatt. Vi er sterkt kritiske til at kommunen har vedtatt ei reguleringsendring uten å vente på at det blir bygget en trygg adkomstvei til Sandviksbakken, Sandviksdalen og Vornes.

Vi er av den oppfatning at det av hensyn til trafikksikkerheten må etableres en tryggere veiforbindelse til disse boligområdene etter Torsten Reinholdtsens vei. Dagens adkomstvei er smal og underdimensjonert for den trafikk, mengden den skal betjene, og det er ikke mulighet for fortau eller gang- og sykkelvei.

Hovedutvalg Teknisk vedtok tirsdag 14.juli følgende som går på asfaltering og oppgradering av Halvard Rasmussens vei: Kr 1,0 mil avsatt til trafikksikkerhetstiltak i investeringsbudsjett for 2021 forseres med et år til 2020, og benyttes til oppgradering av Halvar Rasmussensvei. Finansiering kan skje ved bruk av ubrukte lån. Tiltaket gjelder forsterking av bærelaget, asfaltering og fartsdumper. Innenfor denne rammen kan også ca. 75 meter av Vornesveien fra punkt 16 i vedlagt kart oppgraderes og asfalteres.

Det er meningen at Halvar Rasmussens vei skal bli en blindgate i nær framtid, slik at det ikke blir gjennomgangstrafikk ut mot Vorneset. Vi finner det derfor meningsløst å benytte trafikksikkerhetsmidler til å finansiere ny asfalt og fartsdumper i en blindvei.

Vi stiller oss også kritisk til at det skal brukes s.k. trafikksikkerhetsmidler all den tid underlaget skal skiftes ut 0,5 m under veidekket. Vi som beboere i området frykter for at 2 hensikten med dette er at veien skal opprustes for å tåle lastebiltrafikk/ anleggstrafikk som må påregnes ved oppstart av planlagte utbyggingsprosjekter.

Økt lastebiltrafikk/ anleggstrafikk på denne veien vil ikke bidra til å øke trafikksikkerheten. I tillegg står det i saksutredningen til i møtet i teknisk hovedutvalg at administrasjonen ikke skal begynne med ei omregulering av området nå. Det skal først avgjøres når kortsiktige tiltak er iverksatt. Vi frykter for at tanken bak ei omregulering da er å gjøre veien over Sandviksbakken til permanent tilførselsvei til Vorneset.

Vi kan ikke se at det er fornuftig å bruke trafikksikkerhetsmidler til å finansiere oppgradering av veien over Sandviksbakken, når den eneste trafikksikre veiløsningen vil være Torstein Reinholdtsens vei. Vi er sterkt kritiske til at trafikksikkerhetsmidler skal brukes på en slik måte at det medfører ytterligere utsettelser for bygging av Torstein Reinholdtsens vei. Det kan ikke være slik at trafikksikkerhetsmidler brukes for å få på plass en mindre trafikksikker vei på bekostning av ferdigstillelse av trafikksikker vei. Vi sender derfor en kopi av dette brevet til både Fylkeskommunen og Fylkesmannen slik at de blir oppmerksomme på hva som er i ferd med å skje.

Vi viser ellers til hvordan trafikkproblemer er løst tidligere i kommunen i forbindelse med re-asfaltering, sist i fjor på Heimsommarøyveien.

Dersom kommunen likevel velger å gå videre med planene om å oppgradere H.Rasmussensvei, krever vi at passasjen gjennom Torstein Reinholdtsens vei blir åpnet midlertidig for Brannbil, Ambulanse og kommunens hjemmetjeneste, samt personbiler. Vi kan ikke ha mellom 200-300 personer, og kanskje flere sittende i Vornes, Sandvikdalen og på Sandviksbakken uten kontakt med omverdenen mens utskifting av masse, bygging av fartsdumper og legging av asfaltdekke foregår. Husk at det daglig passerer over 1000 biler gjennom denne flaskehalsen av en vei! Her trenges avbøtende tiltak!