«Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - et politisk ansvar!»

Leserinnlegg

Å være utsatt for vold kan føre til alvorlige utfordringer for folkehelse og samfunnsdeltagelse. Å forebygge vold, avdekke og gi god hjelp til både utsatte og utøvere, er derfor en sentral oppgave for myndighetene.

Regjeringen anbefaler at alle kommuner skal ha en lokal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I 2019 ble det opprettet en plan på bestilling fra regionrådet hvor alle ordførerne i regionen ønsket et felles og tettere samarbeid for å avdekke og forebygge vold i nære relasjoner.

Den regionale arbeidsgruppen for Vesterålen og Lødingen har virkelig lagt en glimrende innsats i dette arbeidet. "Interkommunal plan mot vold i nære relasjoner" skal bidra til kompetanseheving hos ansatte og befolkningen generelt. Det handler om å gi mot til å se og trygghet til å handle.

Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer. Den omfatter også barn som blir vitne til vold, og andre makt/omsorgs-forhold. De aller fleste kjenner overgriper. Både overgriper og utsatt kommer fra alle samfunnslag og miljøer.

Undertegnede har i flere år vært engasjert i kunnskap om vold, og ser virkelig behov for en kommunal handlingsplan. Det trengs et mer samordnet og helhetlig tillbud, konkrete tiltak, og også styrking av forståelsen rundt vold i nære relasjoner.

Fra planen: "En interkommunal plan vil gjøre det mulig å utnytte faglige og økonomiske ressurser bedre. Kommuner er likevel forskjellige, og planen må forankres i den enkelte kommunes ressurser, behov og allerede etablerte systemer og rutiner for samhandling og samordning."

Jeg håper at planen vil vedtas med den største selvfølgelighet i alle kommuner. Jeg har tillit til at politikere og administrasjon ser nødvendigheten i de ulike tiltaksforslagene. Videre er det viktig at kommunene følger opp planen.

Det trengs et "lite trøkk" fra politisk hold for å belyse temaet. Det er viktig å sende ut signaler om at det finnes hjelp for utsatte i alle aldre, og at samfunnet skal ta ansvar for at alle skal møtes i et godt system.

(Kilde: Interkommunal plan for vold i nære relasjoner.)