«Lødingen kommer svekket ut med forslaget til statsbudsjett»

Leserinnlegg

I regjeringens forslag til statsbudsjett vil forskjellene mellom de som har mye og de som har lite fra før, bare øke.

Norge har fått et skattesystem som favoriserer de som har mye fra før, og de som har minst å rutte med vil oppleve nye velferdskutt.

Selv om man som vanlig lønnsmottaker skulle få noe redusert skatt, vil nok opplevelsen være at dette spises opp av for eksempel økninger i helseutgifter, økt pris i barnehage og økt skatt for å pendle til og fra jobb. Når en som tjener kr 500 000 i året, får en skattelette på ca. kr 500 pr. år, sier det seg selv at dette ikke vil utgjøre den store forskjellen i hverdagen.

For nok en gang er det de som har de høyeste inntektene som også får den største uttellingen.

I Lødingen kommune opplever vi lite nytt når det gjelder det økonomiske handlingsrommet. I forslaget til statsbudsjett ser vi en styrking på noen områder, og en svekkelse på andre områder, så i sum får vår kommune ingen reell økning i statlige overføringer. Tvert imot ser forslaget til statsbudsjett ut til å gi oss et svekket handlingsrom i 2021. For Lødingen er det alvorlig.

Vi skal møte demografiske utfordringer som kommunen vår har med de økte kostnader det medfører, med den samme rammen som vi har i dag.

I praksis vil det si at vi vil få mindre penger til å yte de samme tjenester vi gjør i dag, og vi vet det vil komme flere lovpålagte tjenester i fremtiden.

Når også regjeringen foreslår en heving av innslagspunktet for ressurskrevende tjenester med 46.000 kroner, vil det i praksis si at det vil gi oss økte kostnader på ca 700.000 kroner. Det betyr 700 000 kroner mindre til viktige områder som skole, omsorg, og tiltak for barn og unge.

Hittil i år har Lødingen kommune merket at refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester er redusert og svekket. Derfor hadde vi store forventninger til vedtaket i helsekomiteen om at kommuner med særs store utgifter for denne gruppen skulle bli tilgodesett med en egen ordning. Lødingen kommune ligger på 2. plass i landet over kommuner som bruker mest penger pr innbygger til de ressurskrevende. Alle kommuner med mindre enn 3000 innbyggere kan søke om midler herfra. En pott på 30 mill. kroner som skjønnsmidler vil neppe være med på å gi oss noen større spillerom.

De av våre innbyggere som mottar det som går under betegnelsen «ressurskrevende tjenester» er mennesker som er syke, sårbare og utsatte på flere områder. Vi må derfor styrke dette arbeidet, og ikke minst gjøre kommunene i stand til å løse de utfordringene som måtte komme. Det gjør vi ikke med de rammene som ligger i forslaget til statsbudsjett.

Lødingen har, som alle andre norske kommuner, vært gjennom en utrolig krevende tid i 2020, og vi må fortsatt ruste oss for å møte utfordringsbildet i 2021. Fremtiden er fortsatt usikker. Vil kommunene få refundert de store utgiftene de har hatt under koronapandemien? Foreløpig er dette et uavklart spørsmål som vi ønsker oss et klart og tydelig svar på. Det fortjener Lødingen, og alle landets kommuner som har gjort en uvurderlig innsats under denne pandemien.

I krisetider må vi bruke de store pengene på å få flere i arbeid, trygge arbeidsplasser for vanlige lønnsmottakere og styrke kommunene i de velferdsoppgavene vi skal løse, fremfor en skattepolitikk som favoriserer de som har mest fra før.