«Tydelig retning, viktig for fremtidens Sortland»

Leserinnlegg

Jeg må si jeg ble skikkelig glad for at Sortlands- politikerne tverrpolitisk turte å gi skole og hall saken en tydelig retning i formannskapet sist torsdag, og håper dette står seg i kommunestyret nå på torsdag. Det å være politiker er selvsagt også å holde foten litt på bremsen, avklare de kritiske spørsmålene og kanskje også holde seg til inngåtte samarbeidsavtaler. Men til syvende og sist er våre folkevalgte valgt inn for å tørre å ta gode avgjørelser for oss som innbyggere, og sette en tydelig retning i viktige spørsmål og for utviklingen for byen og kommunen. Det er dette skaper retning, forutsigbarhet og ikke minst utvikling. Debatt er selvsagt også viktig, derfor er det flott at det endelig er kommet noe man kan diskutere. Og i et positivt og utviklingsorientert samfunn skaper god og åpen debatt som oftest det beste grunnlaget for gode beslutninger.

Jeg vil berømme Arbeiderpartiet som har turt å «bryte litt» med samarbeidet i posisjonen for kanskje en av de viktigste sakene for fremtidens Sortland, og for at Ap er med å sette en tydelig retning i skole og idrettshall spørsmålet. Det er nettopp dette som er god politikk. Samtidig vil jeg også gi stor honnør for at Høyre har vært så tydelig hele veien, og ikke gitt opp i sin kamp om ny idrettshall og at Sortlands barn og unge fortjener en fremtidsrettet skole.

Så hva nå? Mange argumenter er kommet. Saken er for dårlig utredet sier noen. Vi vet ikke kostnadene sier andre. Avstand, en eller to sentrumsskoler etc. Mens for de aller fleste handler det nok utelukkede om egne følelser. At saken er for dårlig utredet vet jeg ikke om jeg kjøper helt. Hvis vi alle spoler litt tilbake så husker vi vel at skolestruktur var et tema og på sakskartet rett før valget i fjor. I denne saken gjorde administrasjonen en formidabel jobb og hadde en god utredning om hvordan Sortlandskolen burde se ut. Alle fikk mange muligheter til å påvirke og si sin mening. Når saken nå kommer på bordet igjen, er politikerne i sin fulle rett til å benytte kunnskap fra tidligere utredninger også. I tillegg har politikerne og offentligheten fått tilstandsrapporter fra både Sortlandshallen og Sortland Barneskole, og disse er entydige. Ingen av byggene er i tilfredsstillende stand og langt fra fremtidsrettet. Og vi vet at Sortland er på bunn når det kommer til anleggsdekning både i Nordland og på landsbasis.

Når det kommer til kostnader er dette selvfølgelig et helt essensielt spørsmål, men likevel ikke like viktig når man ønsker å sette retningen for hvordan man ønsker Sortland skal se ut i fremtiden, og hva man mener man burde ha av tilbud til innbyggerne. Kostnadsspørsmålet er vanskelig for administrasjonen å si noe nøyaktig om før politikerne har besluttet og bestilt hva dem skal ha. Etter dette kan man ta ei beslutning om kommunen har muligheter for å gjennomføre investeringene nå og eventuelt om man kan løfte alt på en gang.

Så er det kommet en del diskusjon om avstand, dette er selvsagt naturlig da man er vant med slik det er i dag. Nå er det slik at en eventuell flytting av skolen vil medføre at noen får lenger skolevei og noen vil få kortere en tidligere. Ønsker bare å minne på at vi snakker om å flytte plasseringen cirka 1.000 meter sørover. I tillegg vil man da kunne tilby et område som faktisk er egnet til å håndtere de trafikkmessige utfordringene rundt skolen.

Ny hall

Jeg mener at Lamarka er eneste riktige plassering for en ny idrettshall, og har en følelse av at stort sett alle er enige i dette. Derfor har jeg tidligere også vært tydelig på at skole og hall ikke behøver å ses i sammenheng. Ny hall må på plass, er svært viktig for byens attraktivitet, kommunens barn og ungdom, for frivilligheten og for folkehelsen. Hvorfor er Lamarka eneste riktige plassering? Det å samle idrettsanlegg har stor positiv effekt for utviklingen av idretten, samhandling og ikke minst for drift og vedlikehold av anleggene. Men samtidig er Lamarka byens midtpunkt slik som utviklingen i sentrum er gått. Men sammenføyingen av Bjørklundveien med Vestmarka boligområde, og at her er plass til å lage gode infrastruktur vil denne plasseringen være den aller beste i henhold til trafikksikkerhet og trygg ferdsel til og fra idrettsanleggene.

Jeg spør meg også hvorfor ikke starte med idrettshallen med en gang. Det er her behovet er størst. Dette vil selvsagt en del være uenig i. Men som frivillig trener og leder kan jeg fortelle historie på historie om hvor mye organisert idrettsaktivitet betyr for mange barn og ungdommer. De faste treningene er for mange ukas høydepunkt, i noen tilfeller ukas fristed hvor de kan slippe å tenke på diverse andre livsutfordringer dem står i. Man kan på mange måter si at blant annet idrettsaktivitet er den beste forebygging man kan gjøre for barn og unge, om forholdene ligger til rette. Status i dag er at kapasiteten på Sortland har vært for dårlig over så mange år, at idrettslagene både mister barn, ungdommer, trenere og andre kapasiteter. Samtidig er der i dag ingen kapasitet for nye idretter, eller for voksen idrett. I tillegg tilfredsstiller ikke Sortlandshallen noen av dagens krav til universell utforming, frisoner, osv osv.

Sortland trenger tydelig retning i viktige saker, ikke bare er dette bra for administrasjonen å jobbe etter, men også byens innbyggere, byens idrettslag, byens næringsliv trenger tydelig retning og forutsigbarhet. Derfor er jeg glad for at AP, Høyre, FRP og RØDT nå ser ut til å tørre å vise vei. Min bønn er at disse partiene fortsetter å være tydelig i denne saken, slik at vi nå får fremdrift. Og at kommunens innbyggere får de tilbudene innen idrett og fysisk aktivitet som dem fortjener. Og ikke minst at Sortland får en fremtidsrettet skole som kan gi våre neste generasjoner den opplæringen de behøver og fortjener.

Jeg mener at dette er den største og viktigste beslutningen for Sortland gjennom mange 10 år, og at dette vil gi kommunen akkurat den boosten og attraktiviteten kommunen trenger for videre utvikling og for å ivareta kommunes unge innbyggere.

Ser virkelig frem til en god beslutning for Sortlands fremtid i kommunestyret nå på torsdag.