«Åpenhet og medvirkning i Hadsel – Vårt mantra!»

Leserinnlegg

Hadsel Venstre mener det er svært viktig at både brukerutvalg og innbyggerne i Hadsel har mulighet til å gi sine innspill til de folkevalgte. Det er de som har inngående kjennskap til konsekvensene av det vi vedtar i kommunestyret.

De skal lyttes til og ha påvirkningsmuligheter.

Åpenhet er vårt mantra. Det skal ikke være slik at innspill til politikere må skje under teppet, bak lukkede dører eller til enkelte politikere. Skal brukerutvalg uttale seg bør dette være til både flertallet og mindretallet – slik at alle får samme informasjon. Når det gjøres i folkevalgtes møter setter det også krav til den informasjon som blir gitt.

I tillegg vil det være muligheter for politikere å stille relevante spørsmål.

Det er kommunestyret i Hadsel som bestemmer sitt eget møtereglement.

I andre kommuner, som for eksempel Strand kommune, har ordfører eller utvalgsleder mulighet til å invitere utenforstående til møtet. Her kan de inviterte gi innspill til aktuelle saker og saksområder. De kan ikke være med på den formelle saksbehandlingen og alt skjer før møtet formelt er satt.

Dette gjør det tryggere for den enkelte, om det skulle være bekymring eller vegring for å snakke foran media. På denne måten vil det ikke være noe i veien for at brukerutvalg eller innbyggere, får være en del av våre politiske møter.

Det er også mange kommuner som har begynt med offentlig spørretid på kommunestyremøtene. Her kan innbyggere stille spørsmål om saker som opptar dem noe som igjen styrker kontakten med innbyggerne. Også dette skjer innenfor vedtatt reglement bestemt av kommunestyret.

Hadsel Venstre ser allerede behov for tilføyelser i reglementet vi vedtok i april i år, for å unngå slike tvilstilfeller som vi nå har sett. Vi ønsker også at det skal være noen møter hvert år med «innbyggernes spørretid». Vi vil ta opp denne saken i kommunestyremøtet i desember der vi ber om tilføyelser til det vedtatte regelverket, eller at hele regelverket rulleres.

Vi er folkevalgte – og skal alltid jobbe for åpenhet og medvirkning fra hele kommunen.


Teigen sier nei til innlegg fra brukerutvalg. – Det kan utarbeides en årlig rapport

Før møtet til Hovedutvalget for helse og omsorg i dag foreslo Jan Steffensen (MOS) at leder for brukerutvalget ved Stokmarknes sykehjem skulle få snakke for hovedutvalget. Men kommunedirektør Ola Morten Teigen mener det vil gi en uforsvarlig saksbehandling.