«Flere helårige arbeidsplasser langs kysten»

Leserinnlegg

Noen av de norske trålerne har fått tildelt kvoterettigheter med leverings- og aktivitetsplikt til flere kystsamfunn. De skulle være viktige leverandører av råstoff til fiskeindustrien, særlig i perioder med lite fisk langs Norskekysten. Pliktene knyttet til disse konsesjonene har opp gjennom årene blitt endret slik at de i dag fungerer godt for trålrederiene, men de har mistet sin betydning for mange kystsamfunn. Dagens uoversiktlige system med tilbudsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt ønsker vi å skifte ut med en reell, faktisk og lett kontrollerbar aktivitetsplikt.

Norsk fiskeripolitikk skal gjennom deltakerloven og havressursloven sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av våre nasjonale fiskeressurser. Lovverket har sterkt fokus på å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og bosetning på kysten. Riksrevisjonens sterke kritikk av fiskeripolitikken gikk blant annet på at konsekvensene for sysselsetting, verdiskaping og bosetting på kysten ikke har vært tilstrekkelig utredet ved endringer av lovverket. Det er beklagelig at mange kystsamfunn har opplevd redusert aktivitet de siste årene. Mer råstoff til land og videreforedling langs den nordnorske kysten vil gi mer stabile og livskraftige samfunn med flere helårige arbeidsplasser. Disse momentene er viktige, i tillegg til lønnsomheten til fiskerne og fiskebåteierne.

Andelen norsk fisk som eksporteres ubearbeidet er økende. Denne utviklingen ønsker Senterpartiet å snu. Derfor er det flott at «pliktkommunene» kommer med konkrete forslag til regelendringer og endringer i praktisering, slik at fangstene fra trålere undergitt pliktsystemet i større grad skal bidra til helårig aktivitet i de lokalsamfunn som skal tilgodesees med pliktleveranser. Vi må søke løsninger som gir større verdiskaping og flere helårige arbeidsplasser langs hele kysten.