«Vi trenger et nasjonalt mål om folketallsvekst i distriktene»

Leserinnlegg

Det bor i dag omtrent like mange mennesker i Nordland som det gjorde for femti år siden, i 1970. I mellomtiden har Norge fått 1,5 millioner flere innbyggere, men dette har altså ikke påvirket folketallet i fylket vårt i det hele tatt. Man kan diskutere hva som gjør et sted til et godt sted å bo, men uavhengig av definisjoner må man forutsette at et godt sted å bo også er et sted folk faktisk ønsker å bo. Utviklingen de siste femti år viser at Nordland i så måte sakker akterut.

Det at Nordland ikke tar sin del av folketallsveksten har mange konsekvenser, noe ulike NOUer har belyst det siste året. Blant de mest åpenbare er en stadig eldre befolkning og problemer med rekruttering til arbeidsplasser både i privat næringsliv og i det offentlige. Et annet element er at når Nordland får en mindre andel av landets befolkning, reduseres også vår representasjon i Stortinget, og med det vår påvirkningskraft i diskusjonen om hvordan trenden kan snus. Demografiutfordringen er mangefasettert, og krever et helhetlig svar.

For Nordland fylkesting fremstår det som åpenbart at det trenges en styrking av distriktspolitikken både på personrettede tiltak, virkemiddelapparatet, organiseringen og den geografiske fordelingen av helsetilbud og høyere utdanning, kontroll med naturressurser og utvikling av samferdsel og infrastruktur. Det er imidlertid nødvendig også med en overordnet målsetning som kan si oss noe om hvordan det totale arbeidet slår ut, og når vi kan si at vi har lyktes.

Nordland fylkesting mener på denne bakgrunn det er nødvendig med en nasjonal målsetning om folketallsvekst i distriktene. Vedtatt politikk må ses i sammenheng, med et klart mål om at hele landet skal være attraktivt å bo i. Uten mennesker er landet bare geografi. Nordland fylkesting ber derfor Stortinget vedta et nasjonalt mål om folketallsvekst i distriktene.