«Norge trenger å styrke hele den maritime verdikjeden»

Leserinnlegg

Stortinget behandler i disse dager politikken som former morgendagens maritime næring. For Arbeiderpartiet er det avgjørende å få på plass tiltak som skaper aktivitet og videreutvikler den verdensledende maritime verdikjeden vi har.

Norge har alltid vært en sterk maritim nasjon, og vi har bygget opp et viktig konkurransefortrinn ved å ha aktører innen hele den maritime verdikjeden. Vi utdanner sjøfolk og verftsarbeidere, vi har mange rederier innen alle segmenter, og verft og tjenesteleverandører skaper arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet.

Den maritime næringen sto for en verdiskaping på 148 mrd. kroner i 2019, og sysselsatte nesten 90.000 mennesker. Flere kan det bli. Ifølge Vestlandsmeldingen har næringen potensiale til å doble sin verdiskaping fram til 2035. Det trenger Norge. Vår eksport har svekket seg dramatisk de siste årene sammenlignet med våre nærmeste handelspartnere i OECD. Handelsbalansen med utlandet er svekket med 400 milliarder de siste åtte årene. Norge trenger å skape nye næringsmuligheter basert på kompetansen fra petroleumsnæringen. Den maritime næringen er en viktig del av svaret.

Koronapandemien har imidlertid skapt store utfordringer for viktige deler av den maritime verdikjeden. Særlig sysselsettingen innen verftsindustrien står i fare for å falle betydelig de neste årene. Mulighetene for å skape flere arbeidsplasser og større verdier kommer derfor ikke uten av vi satser.

Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk som gir bedre tilgang på finansiering, blant annet gjennom å utvide mandatet til Norsk Eksport og styrke ordninger som stimulerer til kondemnering og investeringer i norsk lav- og nullutslippsteknologi. Vi mener Norge i likhet med våre naboland må utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen til å sikre at offentlige prosjekter bygges ved norske verft, og som et ledd i dette etablere en ekspertenhet for offentlige innkjøp.

Maritim næring skal gjennom en stor omstillingsprosess de neste årene fordi vi skal kutte utslipp i alle deler av næringslivet. På redersiden må skip skiftes ut eller bygges om til lav- og nullutslippsteknologi. Verftene og utstyrsleverandørene må tilpasse sine produkter til flåtens behov for null- og lavutslippsteknologi. I tillegg til dette vil digitaliseringsgraden øke betydelig, med virkninger både for drift og produktutvikling.

Når vi både skal skape nye arbeidsplasser og kutte utslipp må vi stille strenge miljø- og klimakrav, samtidig som staten må stille opp med kapital som gjør at Norge tar sin del av arbeidsplassene den nye teknologien skaper. Arbeiderpartiet vil derfor etablere et statlig investeringsprogram som kan bidra til skalering og kommersialisering av ny industri, og sørge for at det finnes tilskudd ikke bare til pilotering, men også bruk av ny teknologi. Samtidig skal vi i samspill med partene sørger for krav og regelverk som bidrar til at Norge er verdensledende på utvikling og bruk av fremtidens løsninger.

Norske sjøfolk og norske verftsarbeidere er ryggraden og drivkraften i denne omstillingen. Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på sokkelen og bedre tilgang til etter- og videreutdanning er nødvendig for å få opp rekrutteringen og sikre riktig kompetanse. Vi må også unngå et slikt politisk spill rundt tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk som regjeringen bidro til da statsbudsjettet ble behandlet i fjor høst. Krav til norske arbeidsvilkår for skip som konkurrerer i våre farvann, vil styrke de norske rederiene, og Arbeiderpartiet er glad for at Holmefjordutvalget kom til samme resultat.

Den norske maritime verdikjeden er allerede en av Norges viktigste næringer, og kommer til å bli enda viktigere i fremtiden. Tiltak som skaper aktivitet, videreutvikler kompetanse, bidrar til omstilling og legger til rette for kommersialisering av ny grønn teknologi, blir avgjørende fremover. Arbeiderpartiet ønsker en offensiv næringspolitikk som legger grunnlaget for morgendagens maritime næring.