«Vill Vest i Vestbygda?»

Leserinnlegg

Folk flest er vanligvis ikke veldig interessert i planverket til kommunen, og derfor er det ofte vanskelig å engasjere seg når det kommer søknader om dispensasjon fra f.eks. arealplan i Øksnes. Arealplanen og resten av kommunens delplaner er imidlertid helt sentrale i styringen av kommunen. Det er disse planene som bestemmer hva som generelt er greit og ikke. Planene skal altså gi både innbyggere og næringsliv forutsigbarhet og trygghet mot tilfeldig behandling. Uten et godt planverk får vi fort forskjellsbehandling og urettferdighet, slik at den ene naboen får ja, der den andre naboen får nei. I tillegg skal planverket fortelle folk hva de kan forvente. For mange dispensasjoner skaper altså utrygghet for alle.

Hovedutvalg for teknisk sektor i Øksnes behandler på onsdag intet mindre enn fem (!) søknader om dispensasjon fra kystsoneplanen. Alle fem er søknader om å få drive oppdrett av torsk i områder som ikke er satt av til oppdrett. Administrasjonen har innstilt på å si ja til fire av disse fem søknadene. SV kommer til å si nei til alle.

Vår begrunnelse er som følger: For det første er Øksnes med på å utforme en kystsoneplan for hele Vesterålen. Denne planen kommer til behandling i løpet av året, og vil være styrende for alle kommunene i lang tid. Planen vil angi hvilke områder som skal kunne benyttes til fiskeoppdrett. Å gi dispensasjoner bare et halvt år før man ser hva den helhetlige planen inneholder, er svært ufornuftig, og vil gi fragmentert og tilfeldig behandling. For det andre har både Statsforvalteren og Fiskarlaget sagt nei. Statsforvalteren henviser til at kystsoneplanen snart er klar, og ber kommunen avvente å gi dispensasjonene. Nordland Fylkes Fiskarlag sier nei fordi flere av lokalitetene vil påvirke fiskefelt i nærheten, og ber kommunen avvente dispensasjoner til kystsoneplanen er på plass slik at vi sikrer at oppbyggingen av torskeoppdrettsnæringa ikke går på bekostning av hav- og fjordmiljø, de ville torskebestandene og driftsgrunnlaget for fiskerne.

Øksnes SV er svært positiv til ny næringsvirksomhet, og spesielt næring som kan styrke eksisterende bedrifter, men å styre en kommune på dispensasjoner er ikke heldig verken for næringsliv, innbyggere eller miljø. Vi mener at saker som disse vi her snakker om, må behandles ut fra oppdaterte og helhetlige planer. Det er useriøst og nærmest cowboyaktig å behandle så store og viktige saker som dispensasjonssaker. Øksnes SV vil påpeke at deler av planverket til kommunen er utdatert, og ber om at planarbeid blir prioritert. Vi må få fortgang i rullering og revidering av planer slik at kommunen kan styres på forutsigbar og skikkelig måte.