«Vil være en motstemme til lakselobbyen»

Leserinnlegg

Oppdrettsindustrien slipper årlig ut enorme mengder avføring og fôr-rester, tilsvarende mengden kloakk fra fire ganger Norges befolkning. Gift fra lakselusbehandling tømmes der fisken gyter og ufattelige tusen tonn kobber slippes ut i fjordene hvert eneste år. Industrien er en fare for villaksen og driver elendig dyrevelferd der over 50 millioner laks dør hvert år, i tillegg til like mange leppefisk. Ingen annen industri, eller noe annet dyrehold ville fått tillatelse til en slik drift i Norge i 2021. Det er på tide at forurensningsloven blir gjort gjeldende for oppdrettsindustrien og at det stilles krav til næringen om null utslipp til havet, null lus og null rømming. Dagens oppdrettsindustri er ikke bærekraftig.

Toine C. Sannes, grunnlegger (sitat):

«Det folkelige engasjementet for reine fjorder og havet er stort. Det er vårt mål å samle dette engasjementet i en stor og slagkraftig grasrotbevegelse. FLO - Folkeaksjon for lukkede oppdrettsanlegg skal synliggjøre de negative effektene av dagens oppdrettsindustri, og spre kunnskap om fordelene ved lukkede anlegg. Vi skal være en motstemme til lakselobbyen, og bidra til at våre politikere behandler oppdrettsindustrien på lik linje med andre industrier og næringsgrener».

Sitater om:

Fiskeri

Tom Vegar Kiil, styremedlem i FLO og leder i Norges kystfiskarlag:

Kyst- og fjordfiskere opplever alltid store arealkonflikter ved etablering av havbruk i åpne lokaliteter fordi oppdretterne trenger de beste lokalitetene hvor også villfisken trives. Gjennom etablering og konvertering til lukket oppdrettsteknologi kan fiskeområdene fortsatt være tilgjengelig for fiskerne og konfliktnivået senkes. Dette vil være avgjørende for en felles framtid for både oppdrettere og kyst- og fjordfiskere”

Villaksen

Nils Kvisgaard, styremedlem i FLO og laksefisker:

“Vitenskapelig Råd for Villaksforvaltning har klassifisert lakselus og rømt oppdrettslaks som de to største truslene mot norsk vill anadrom laksefisk. Oppdrett i notmerder med frie utslipp av lakselus og rømt oppdrettsfisk, forårsaker alvorlige miljømessige konsekvenser for laks, sjøørret og sjørøye. Vi trenger en havbruksforvaltning som stiller krav. Null utslipp, null lus og null rømt oppdrettsfisk. Lukkede oppdrettsanlegg til sjøs eller lands vil bidra betydelig med tanke på miljømessig bærekraft”.