«Hva skjer med Fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn?»

Leserinnlegg

Fv 82 er hovedveien gjennom Vesterålen, fra Fiskebøl til Andenes. Totalt er veien i underkant av 15 mil. Omtrent 1/3 av denne lengden (i underkant av 5 mil) mellom Sortland og Risøyhamn har i lang tid hatt svært dårlig standard. Veistrekningen er smal og med dårlig bæreevne, og utgjør et problem for både næringstransport, syketransport og normal ferdsel til å og fra arbeid.

“Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn” har siden 2010 arbeidet for å få utbedret denne veistrekninga. Nordland fylkeskommune har hatt som intensjon at slik utbedring skulle foretas. Hele strekning er ferdig regulert. Første delstrekning, mellom Kvalsaukbrua og Maurnes var ferdig utbedret i 2019. Foran kommune- og fylkestingsvalget samme år gikk fylkesrådslederen ut med løfte om at neste strekning, Sortlandsbrua-Kvalsaukbrua skulle påbegynnes snart. Bare uker etter valget var løftet brutt.

Fra 2010 har Aksjonsgruppa hatt møter med de fleste fylkesråder for samferdsel. Det har imidlertid ikke lyktes oss å få møte nåværende samferdselsråd.

Fra høsten 2019 har det vært lite nytt om den varslede veiutbedringen fra Nordland fylkeskommune.

Vi ser også at deler av strekningen har svært dårlig asfalt, som ikke har vært fornyet på mange år. Prioritering av ny asfalt regner vi gjøres av fylkeskommunens administrasjon. Det synes å være vanskelig å nå opp på deres prioriteringsliste. Vi er riktignok klar over at ny asfalt ikke løser det grunnleggende problemet når veien i seg selv er så dårlig at asfalten brytes ned i løpet av et par år.

Etter 11 års arbeid undrer Aksjonsgruppa seg over følgende forhold:

Hvorfor har ikke Fylkesrådet/Fylkestinget fulgt opp valgløftene fra sommeren 2019?

Hvor ble det av den ekstra veimilliarden, alt gikk vel ikke til videregående skoler?

Hvorfor ikke begynne med full opprustning av de verste delene av veien mellom Sortland og Risøyhamn i stedet for å drive nød-reparasjoner som ikke varer mer enn et par år?

Hvordan følger Sortland og Andøy kommuner opp kravet om å få veistrekningen utbedret?