«Tar innersvingen på kystsoneplanen»

På vegne av Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland, Vesterålen Turlag, Naturvernforbundet i Nordland og Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland påpeker Forum for natur og friluftsliv Nordland at de er kritiske til utviklingen.
Leserinnlegg

Kommunestyrer i Vesterålen har den senere tid gått inn for en rekke nye oppdrettslokaliteter i distriktet. Dette har skjedd som dispensasjonssaker i strid med de gjeldende arealplaner, og uten de omfattende avveininger som foretas i det pågående arbeid med regional kystsoneplan.

Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) er kritisk til denne utviklingen og mener at arbeidet med kystsoneplan er i ferd med å miste legitimitet. Flere av de innvilgede dispensasjonene er meget omstridt, og går imot vesentlige innspill som er kommet inn i kystsoneplan-prosessen. Dette gjelder for eksempel Godfjorden, Ryggefjorden og Møklandsfjorden.

Akvakultur representerer en eksklusiv bruk av sjøområdene som setter til side andre interesser. Tillatelser skal kun gis dersom de er i tråd med vedtatte planer, og dispensasjoner skal holdes på et absolutt minimum.

FNF Nordland vil understreke at den liberale dispensasjonspraksisen kan underminere hele det kommunale planverket, der motstridende interesser er veid opp mot hverandre for å skape ei god samfunnsmessig utvikling.

Når dispensasjoner blir mer regelen enn unntaket, vil planene til slutt miste all troverdighet. Og da blir den dyrebare naturen vår den største taperen.