«Havfarmen – et utviklingsprosjekt»

Leserinnlegg

Hamarøy Høyre og 1. kandidaten til Stortinget for Nordland Høyre er positiv til utviklingsprosjekter, slik som Nordlaks ønske om å utvikle havfarm-konseptet. Dette er nye steg inn mot fremtidens drifts-konsept for havbruksnæringen. Gjennom et grundig reguleringsplanarbeid kartlegges forhold som kan påvirkes av en fremtidig havfarm i sjøarealene utenfor Hamarøy.

I reguleringsplanarbeidet for en mobil havfarm er det grundige og sammensatte vurderinger som må gjøres før en endelig beslutning tas. Hamarøy Høyre og 1. kandidaten til Stortinget for Nordland Høyre har tillit til at faginstanser og sektormyndighetene gjør helhetlige vurderinger før en eventuell tillatelse gis.

Koffør skal vi bo i distriktene….. om vi i distrikts-Norge ikke høster i og av den naturen vi lever i. Dette har vi gjort så lenge det har bodd folk langs vår kyst.

Vi lurer på hva Nordland Arbeiderparti og Nordland Senterparti mener om dette?

- Lokalt har en tidligere AP-ordfører engasjert seg som leder i aksjonen mot etableringen av den mobile havfarmen, og Hamarøys ordfører fra Senterpartiet sine uttalelser synes å støtte aksjonskomiteens synspunkter.

I de tre kommunene Steigen, Hamarøy og Sørfold har vi i de siste 10-årene vært vitne til en enorm innovativ utvikling av havbruksnæring, hvor det i de tre kommunene er investert for milliarder.

Dette sikrer bosetting og bolyst i kommunene, med et potensiale til ytterligere lokal- og nasjonal verdiskaping. Vi ser havbruksnæringene utvikles med fokus på en helhetlig bærekraft i næringen, en næring som vil være en av nasjonens økonomiske bærebjelker inn i fremtiden.

Nye næringer etableres i kjølvannet av havbruksnæringen, som igjen bidrar til ytterligere lokal verdiskaping. Næringen sikrer bosetting i distriktene, og bidrar sterkt i den lokale samfunnsutviklingen.

Behovet for arbeidskraft er betydelig, men samtidig opplever vi hele tiden trusselen om nedlegging av det videregående skoletilbudet i vårt område. Et godt lokalt videregående skoletilbudet i Nord-Salten er svært viktig for rekrutteringen til det lokale næringslivet her. Det videregående skoletilbudet er fylkeskommunalt hvor blant annet - Nordland Arbeiderparti og Nordland Senterparti sitter med makta. Ut fra den fylkeskommunale skolepolitikken som har vært ført de siste årene kan man nest utlede beskjeden:

«Reis ut - reis herfra, og finn jobb/levebrød i Bodø eller Oslo.»

Slik tømmes bygda for ungdom. Slik tømmes klasserommene for elever, og næringslivet utfordres på rekruttering av arbeidskraft.

Etter at havbruksbeskatningen er kommet på plass, får nå kommunene som legger til rette for havbruksnæring sin andel av verdiskapningen. Dette gir distriktskommunene økonomi for å utvikle sine tjenester og samfunnsutvikling generelt. For Hamarøy kommune er dette vesentlige inntekter, og sikrer at kommunen fortsatt kan bestå som egen kommune.

Mange av Nordlandskommunenes nærhet til sjøarealer, ferskvann og energi sammen med kompetansene i ulike havbruksklynger gir Nordland fortrinn for ytterlige utvikling.

Distriktskommunene og nasjonen Norge er avhengig av en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Vi håper derfor at en avklaring omkring etableringen av havfarm utenfor Hamarøy er nært forestående, og forhåpentligvis med et positivt utfall for etableringen.

Det ligger i selve begrepet utviklingstillatelse at dette er prototyper, og at de erfaringer man gjør i Havfarm I, tas med for å videreutvikle et bærekraftig konsept som næringen selv er avhengig av.

Det er skuffende å se at Senterpartiet har gått så langt til venstresiden at de vil stanse et av regionens største utviklingsprosjekter.

Det er også skremmende at de mulige samarbeidspartier på venstresiden til Arbeiderpartiet og Senterpartiet har en politikk som vil sette fart i avfolkningsspøkelset i distriktene.

- ikke skal det utvinnes olje i nord

- ikke skal det bygges ut vindkraft

- ikke skal det utbygges vannkraft

- skepsisen til havbruksnæringen er stor

Man er altså mot all verdiskaping og inntekter, som danner et av grunnlaget for den offentlige tjenesteproduksjonen og velferdsordningene.

I Høyre er vi til å stole på i næringspolitikken. Verdiskaping er den viktigste forutsetningen for å lykkes med bærekraftige og attraktive lokalsamfunn. Vi bør støtte opp om dette, ikke skyve fra oss.