«Den største sosiale forskjellen»

Leserinnlegg

Den største sosiale forskjellen i samfunnet vårt i dag er mellom dem som har jobb, og dem som har falt utenfor. Det er en hovedoppgave for Høyre motvirke sosiale forskjeller, og gi like muligheter til alle.

Sosiale problemer er nesten alltid koblet til langvarig arbeidsledighet. Årsakene er forskjellige. Familier kan gå til grunne av mors depresjon. Eller fars rusavhengighet. Innvandrerforeldrene som ikke lærer seg norsk, og som da heller ikke deltar på ulike sosiale arenaer. Det resulterer i barn som vokser opp med dårligere muligheter til å klare seg godt senere i livet. Sånn kan vi ikke ha det. Vi ønsker et samfunn med like muligheter for alle!

I Høyre mener vi at staten må være mest til for dem som trenger det mest. Derfor satser vi tungt på psykisk helse og rusomsorgen. Vi har stått opp for at rusavhengige skal få hjelp, ikke straff. Men dessverre stemte Arbeiderpartiet ned hele reformen som Thorvald Stoltenberg var så sentral i utformingen av. Vi setter krav til integrering av innvandrere. Fordi vi bryr oss og ønsker at de skal lykkes i det norske samfunnet.

En vanlig familie har fått 14 000 kroner mer å rutte med i året på grunn av skattekutt. Det kan bety en god sommerferie for mange. Vi har innført gratis kjernetid i barnehage og SFO for familier med lave inntekter. Antall bostedsløse har gått betydelig ned, og vil gå enda mer ned med bedre rusomsorg.

For å motvirke sosiale forskjeller er det avgjørende å skape flere jobber, og få flere i jobb. Den teknologiske utviklingen gjør allerede mange jobber overflødige. Da må vi skape nye jobber i samarbeid med næringslivet. Og skaffe de som har stått fast i NAV-systemet en relevant kompetanse og fast jobb.

Arbeidet må starte i skolen. Høyres kunnskapsskole gir alle elevene muligheter til kunnskap, mestring og trygghet. Hver elev skal bli sett og få oppfølging ut fra sine forutsetninger. Vi trenger tidlig innsats overfor dem som strever, allerede fra barnehagen av og gjennom skolen. I videregående opplæring, også yrkesfag, er fraværet på vei ned og gjennomføringen opp. Politikken virker.

Fem år ut i Erna Solbergs regjeringsperiode gjennomførte World Economic Forum en verdensomspennende undersøkelse. Norge ble kåret som det landet i verden som møter utfordringen med sosial ulikhet best. Vi hadde ifølge undersøkelsen lavest ulikhet. Og viktigst, vi var best i stand til å la økonomisk vekst komme alle lag av befolkningen til gode.

Venstresiden er opptatt av «de rike». I Høyre er vi opptatt av de som strever i samfunnet. De 10% med høyest brutto inntekt betaler nesten 40% av det staten mottar gjennom inntekts og formueskatt. Slik skal det være. Og det skal være formuesskatt på det som reelt sett er formuer. Men Arbeiderpartiets løsning å skatte norsk jobbskaping mens utenlandske private eiere går fri, vil bare svekke Norge og det lokale næringslivet langs hele Nordlandskysten.

Den største sosiale forskjellen er mellom dem som står i jobb og dem som står utenfor. Høyres løsninger virker for dem som trenger det mest, og gir oss et samfunn med muligheter for alle.