Fiskeriene og distriktsutvikling

Næringssjef i Andøy kommune, Bjørnar Sellevold, synes det er merkelig at staten har planer om å rydde av veien hindringer for økt lønsomhet og verdiskaping for den norske sjømøatindustrien.

Økonomisjef Sandra Sousa viser frem bachalao av fisk fra verdens beste skrei - fra Andenes. Næringssjef Bjørnar Sellevold ved siden. 

Leserinnlegg

Sjømatindustriutvalgets utredning (Tveteråsutvalget) forteller om hvordan hindringer skal ryddes av veien for økt lønnsomhet og verdiskaping for sjømatindustrien i Norge.

Det er i grunnen merkelig at staten går i gang med dette arbeidet, all den stund eierne av den fiskeindustrien jeg kjenner, allerede er søkkrike.  De er blitt rikere år etter år!

Jeg er for tiden mye mer interessert i praktisk politikk som gir rettferdige skatteinntekter fra industrieierne og arbeiderne til den kommune der fisken landes og bearbeides. Ikke til by- og himmelstrøk langt fra Andøya. Men jeg lar det ligge nå.

Det er professorer og andre akademikere som står frem med et utall av forslag, som vil gi eierne enda mer penger. Ingen tar til orde for hvilken fart det vil få for bosettingen, eller avfolking, f eks i Nord Norge, dersom de mange tiltak settes ut i livet.

Dvs - det er en som tydelig, og i et forståelig språk, har et innspill, og det er leder i Nordland fylkes fiskarlag Hilmar Olav Sivertsen.

Han sier at dersom forslagene i Tveteråsutvalget iverksettes, betyr det rasering av norsk fiskerinæring. Han mener det bør ligge distriktspolitikk i fiskeriene.

Forslagene går på å fjerne trålernes leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt.

Forslagene går også på at Deltakerloven og Fiskesalgslagsloven skal fjernes.

Forslagene er konstruert av professorer og akademikere som har sin lønn fra universitetsmiljø, fra NOFIMA, fra SINTEF og andre miljø stinn av akademikere. Altså der det store vettet skal forefinnes.

Alle disse er jo forstandige mennesker.  Jeg kan likevel ikke forstå at man ikke skjeler til de negative konsekvensene disse forslagene kan komme til å bety for fiskeri-distriktene.

Det overordnede med all næringsaktivitet og politikk vi bedriver skal, så vidt jeg har forstått, bidra til bosetting og sikring av suverenitet her nord. Vil Tveteråsutvalgets forslag til tiltak bidra til dette?

Leder Hilmar Olav Sivertsen gir et godt råd: "Meld deg inn i Norges Fiskarlag og vær med på diskusjonen".  En landkrabbe som jeg er blitt medlem i år. Nå bidrar jeg. Noen er enige, mens enkelte makthavere vil nok riste på hodet.

På nytt minnes jeg min gode bekjent, humorist og professor i fliring Arthur Arntsen sine ord:  "Det er viktig at det lille vettet styrer det store vettet."

Vi må ikke knekke kystsamfunnene.  Vi må få en distriktspolitikk som bidrar til å styrke bosettingen. Hvordan fiskeriene innrettes, må i sterkere grad ha bosettingsperspektivet i synet. Nå for tiden flommer nyhetsbildet over av gode export-tall.

Det gode liv kan så absolutt leves i distriktsNorge!

Men for oss, som bor som nabo til verdens rikeste fiskefelt, må fiskeripolitikken bidra til optimisme og synlige bedriftsetableringer og arbeidsplasser å være stolt av.