Avinor med infomøte på Sortland onsdag:

Ny storflyplass utredes

Sier ja eller nei til Hadselsand i juni neste år.

Konserndirektør i Avinor, Jon Sjølander, under onsdagens møte på Sortland.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Nyheter

De langsiktige planene for fremtidig flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen skal legges frem 1. juni 2018.

Det kom frem på et møte i regi av Avinor på Sortland onsdag. På møtet var representanter fra Avinor og Statens Vegvesen, samt representanter fra den politiske og administrative ledelse i de fleste av kommunene i Lofoten og Vesterålen.

Ferdig i juni 2018

Konserndirektør i Avinor, Jon Sjølander, la frem planene for prosessen fremover. 1. juni 2018 skal det legges frem en analyse, som blant annet omhandler utvikling i folketrekk og næringsliv, en beskrivelse av dagens lufthavner, flyoperative muligheter, konsekvenser for regionen og de regionale flyplassene, samt en anbefaling.


-Tunnel = ny flyplass

Transportforsker Gisle Solvoll mener Hadselfjordtunnelen blir veldig viktig for flyplassdebatten i Lofoten og Vesterålen.

Konseptutvalgutredningen for Hadselfjordtunnelen, som skal være ferdig i løpet av 2017, skal også hensyntas i analysen.

Reiselivssjef Astrid Berthinussen:

- Flyplassene i Vesterålen må oppgraderes

Reiselivssjefen mener det er nødvendig at AVINOR ser på Vesterålen når Gimsøya ikke lenger er aktuell som ny regional storflyplass.

Utgangspunktet for analysen er flyplassene Skagen, Svolvær og Leknes, samt en mulig storflyplass på Hadselsand. Andøya og Evenes er kun tatt med for å se på de trafikale forholdene ved de flyplassene, men holdes ellers utenfor analysen.

Alternativene

Sjølander presenterte fem ulike alternativer som nå skal utredes videre:

1.Nullalternativ, som innebærer ingen endring

2. Alle flyplassene består, men kanskje noen med lengre rullebanelengde

3. Ny storflyplass på Hadselsanden, mens flyplassene Leknes,  Svolvær   og  Stokmarknes legges ned

4. Ny storflyplass på Hadselsanden, Svolvær og Stokmarknes legges ned, mens Leknes utvikles

5. Leknes utvikles, og Svolvær og/eller Stokmarknes avvikles over tid

I juni 2018 skal det altså være klart om det blir et nei, eller et betinget ja, til ny flyplass på Hadselsanden. Eventuelle rullebaneforlengelser skal også anbefales på samme tidspunkt. Analysen skal også si noe om lufthavnstrukturen på sikt.

Hadselsand ligger nord på Austvågøy i Hadsel.

- Avinor vil nå utrede disse alternativene videre, og komme med en konklusjon og anbefaling innen 1. juni 2018. Lufthavnstrukturen skal vurderes i et langsiktig perspektiv og framtidig vegbygging vil stå sentralt. Det er for tidlig å spekulere i hvilke av alternativene som er best egnet og mest reelle. Avinor vil samarbeide nært med Statens Vegvesen, kommuner og fylkeskommuner i denne prosessen, avslutter Sjølander.


– Det haster med storflyplass

NHO Nordland krever fortgang i arbeidet med å bygge en flyplass som kan ta imot større fly i Lofoten.

 

Reiselekkasje

Jon Inge Rian i Avinor la frem resultatene av en reisevaneundersøkelse, som også brukes som et viktig grunnlag i det videre arbeidet.


Så mye koster Hadselfjordtunnelen

Nye EU-krav gjør det dyrere å bygge undersjøiske tunneler nå enn tidligere. Kostnaden vil kunne passere 2 milliarder.

Tallene viser at det er en stor lekkasje av reisende fra Lofoten og Vesterålen, til Evenes. 127.000 fra disse to regionene reiser fra Evenes. 80.000 av disse reisene går til Oslo, 40.000 går utenlands, mens 7.000 går andre steder i Sør-Norge.

Med Hålogalandsveien vil reisetiden til Evenes kortes betraktelig ned.

- Med kortere reisetid til Evenes, hvor stor lekkasje vil vi ha dit om 20 år, om vi har samme lufthavnstruktur som i dag? spurte han.