Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV):

– Regjeringas landbrukspolitikk svekker arktisk landbruk

– Regjeringens jordbruksmelding legger til rette for sentralisering av produksjon og svekking av bondens posisjon. 
Nyheter

Det sa fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) på en konferanse i Bodø onsdag om skogmeldinga og jordbruksmeldinga som skal behandles i stortinget 2017.

– Brudd med landbrukspolitikken

Fylkesråden er ikke fornøyd med landbruksmeldingen som regjeringen har lagt fram.

– Den representerer et klart brudd med den landbrukspolitikken som har hatt bred oppslutning gjennom mange år, selv om de overordna målene ikke vil være omstridt. Min bekymring knytter seg blant annet til følgende forhold:

  • Meldinga tar bort viktige landbrukspolitiske verktøy og angriper markedsordningene
  • Bondens posisjon svekkes til fordel for markedsliberalisme og handelsledd
  • Inntektsmålsettingen er svekket
  • Mange målpriser fjernes
  • Meldinga legger på sikt til rette for produksjonsforflytting fra distrikter til sentrale strøk


Drift må tilpasses forutsetningene

Fagerås mener den norske modellen med avtaleinnstituttet gir et godt grunnlag for fordeling og forhandling.

– Vi mener det er viktig å ha ordninger med rom for regionale tilpasninger. Og vi mener at ordningene i jordbrukspolitikken ikke må forenkles dit hen at man ikke lenger kan ha et levende landbruk i hele landet. Nordland er langstrakt. Vi har en geografi og et klima som gir begrensede muligheter for stordriftsfordeler. Det er derfor begrensa hvor mye mer vi kan hente ut av strukturrasjonaliseringa. Sånn er Nordlands-landbruket. Vi må ivareta og videreutvikle landbruket ut fra våre forutsetninger. Det må være rom for et differensiert landbruk og flersysleri, sier Fagerås.

Solid satsing i Nordland

– I fylkesrådets politisk plattform har landbruksnæringa fått stor plass. Vi har et ansvar for å fremme det helt unike arktiske landbruket, sier fylkesråden og trekker fram satsingsområder:

  • Videreutvikle satsningen på det arktiske landbruket
  • Legge til rette for etablering av sagbruk i fylket
  • Videreutvikle landbruksutdanningen i Nordland
  • Se på muligheten for å benytte trevirke i fylkeskommunale bygg


Kompetanse

– Vi er godt i gang med arbeidet. Blant annet har fylkesrådet har nettopp bevilget 3 millioner kroner til prosjekt som skal få flere unge inn i landbruksnæringa. Og vi satser tungt på naturbruksskolene våre. Vi må ikke glemme at landbruket er ei kompetansenæring, sier Fagerås.