Får slå sammen lokaliteter

Selskapet Aquavisning, som er eid av Nordlaks oppdrett, har fått tillatelse fra Nordland fylkeskommune til å slå sammen to lokaliteter i Raftsundet i området Finnkjerka ved Digermulen.

  Foto: Knut Ivar Aarstein

Nyheter

Det søkes om å produsere 5460 tonn MTB ved denne lokaliteten. Aquavisning AS har samlokalisering med Nordlaks Oppdrett AS på lokaliteten og Nordland fylkeskommune skriver derfor ut nye og oppdaterte tillatelser til begge selskapene.

Visnings og opplæring

Aquavisning ønsker tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål ved lokaliteten, som både ligger i  Hadsel og Vågan kommuner.

Vågan og Hadsel

Søknaden har vært utlagt til offentlig ettersyn og behandlet i Vågan og  Hadsel kommuner. Vågan kommune uttaler at på bakgrunn av gjeldende kystsoneplan og tidligere behandlinger av produksjonsomfang på lokaliteten har ikke kommunen merknader til omsøkt biomasse- og arealendring ved lokaliteten. Tiltaket er i tråd  Hadsel kommunes arealdel, og kommunen sier at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Det kom ikke inn merknader til søknaden under høringen, skriver Nordland fylkeskommunes nærings- og utviklingsavdeling i sitt godkjenningsbrev.