Samfunnsstraff etter NAV-svindel

En snekker er dømt til samfunnsstraff og skadeserstatning på 16000 kroner etter å ha svindlet NAV for 348.243 kroner.
Nyheter

Mannen sto i Vesterålen Tingrett tiltalt for brudd på straffeloven for å «i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysninger, rettsstridig ha påvirket resultatet av en automatisk databehandling g derved voldt tap eller fare for tap for noen. Bedrageriet anses som grovt særlig fordi det er lag vekt på at handlingen har voldt betydelig økonomisk skade» heter det i tiltalen.

Bakgrunnen for tiltalen var at mannen i fra 2011 til 2013 innleverte elektronisk meldekort til meldekortsentralen hos NAV. Her unnlot han å føre opp alle timer han faktisk hadde arbeidet. Meldekortene som ble avlest elektronisk, dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av til sammen 348.243 kroner i arbeidsavklaringspenger.

Mannen sto også tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring til offentlig myndighet.

Møtte ikke i retten

Da hovedforhandlingen ble holdt i begynnelsen av februar møtte ikke tiltalte i retten. Han hadde samtykket til at rettsmøtet kunne avholdes uten at han var tilstede.

Retten mottok forklaring fra flere vitner og det ble lagt frem dokumentasjon.

Aktor la ned påstand om samfunnsstraff på 75 timer med en gjennomføringstid på 120 dager – alternativt fengsel i 90 dager. Det ble også lagt ned påstand om å betale 16.707 kroner i skadeserstatning til NAV.

Forsvarer la ned påstand om frifinnelse.

Tjente to millioner

I rettens vurdering kom det frem at tiltalte hadde fått innvilget 100 prosent uførestønad og fikk senere stønad som 100 prosent ufør frem til stønaden ble avsluttet i 2014.

2. januar 2014 varslet NAV om et krav på 348.243 kroner som var feilutbetalt til tiltalte.

Bakgrunnen for kravet var opplysninger fra skatteetaten om at tiltalte i nevnte periode hadde hatt inntekt etter arbeid.

Denne opplysningen ble bekreftet av tiltaltes tidligere ektefelle.

Retten la videre til grunn at tiltalte hadde i 2011 og 2012 hadde drevet omfattende næringsvirksomhet. Han tjente i perioden cirka to millioner kroner. Dette er bekreftet fra kontoutskrifter og det ble også i retten tatt vitnemål fra to tidligere arbeidsgivere.

På bakgrunn av dette ble tiltalte dømt til samfunnsstraff i 75 timer med en gjennomføringstid på 120 dager. Han ble også dømt til å betale 16.707 kroner i skadeserstatning til NAV.

Mannen har ikke tilbakebetalt noe av det han fikk utbetalt feilaktig av NAV. Dette kravet skal nå være foreldet.

Per dags dato er det uvisst om dommen er anket eller ikke.