– Stortinget kan ikke leve med dette

Hilde Flobergseter i Bevar Andøya flystasjon reagerer på uttalelser fra statssekretær Øystein Bø. –  Nå må flertallet i Stortinget våkne, og se at vedtaket som er gjort har skjedd på misvisende og feilaktig grunnlag, sier hun.
Nyheter

Flobergseter viser til Andøypostens intervju med statssekretær Øystein Bø under hans besøk på Andøya i forrige uke.

– Flere graverende forhold fremkommer, som gjør at kravet om gransking av beslutningsgrunnlaget og at saken må tilbake til Stortinget for ny behandling  av Andøya- og Evenes-vedtaket øker i styrke, sier hun.

– Totalt uholdbart

Håper stortingsflertallet snur om Andøya:

Ministeren inn på teppet

Liv Signe Navarsete (Sp) er rystet over at et mulig behov for forlengelse av rullebanen på Evenes avfeies som en detalj av statssekretæren i FD. Nå må statsråden svare i Stortinget.

Flobergseter slår fast at når Bø avfeier behovet for å forlenge rullebanen på Evenes med 1.000 meter forsøkes avfeid som en detalj, så er det totalt uholdbart. 

– Utredningen ble utført av Rambøll for få år siden, da Evenes var aktuell som enebase for jagerfly. Men konklusjonen er klar, og behovet for store investeringer er like relevant nå - hvor Evenes i realiteten blir en enebase for MPA, QRA og med alliert virksomhet og mottak. Dette går på flysikkerhet og operative forhold, og er absolutt en høyaktuelt aspekt ved saken - som viser den manglende seriøsiteten og kvaliteten på beslutningsgrunnlaget med all tydelighet. 

– At behov for milliardinvesteringer er holdt utenfor regjeringens beslutningsgrunnlag, samtidig som Stortinget i sitt vedtak vektla at det på Evenes ikke er behov for investeringer i flyoperative flater, er graverende. Dette er et misforhold Stortinget ikke kan stå ved, og jeg mener dette må fremtvinge en ny behandling av saken, sier Flobergseter.

Kvalitetssikring

Hun mener at beslutningsgrunnlaget må underlegges en ekstern kvalitetssikring eller gransking. Vi forventer at sentrumspartiene setter trykk bak kravet, og det er positivt at Senterpartiet allerede har kalt forsvarsministeren inn til spørretimen. Vi håper de andre følger opp, og har også forventninger om at Arbeiderpartiet ser at de bør revurdere sitt standpunkt i denne saken.

– Partiet virket tydelig på at nedlegging av MPA-basen på Andøya ikke ville få deres støtte, men de snudde i tolvte time. Det som er sikkert er at det er mange Andøy-tilhengere i Ap’s rekker - og vi håper fornuften skal få dem til å se at dette er feil - og et vedtak som slår uheldig ut for nasjonen, Norge som medlem i NATO-alliansen og for Forsvarets operative evne. Vi fastholder at regjeringens tall på 2,9 milliarder for tverrvindbaneforlengelsen på Andøya er et alt for høyt tall, fremlagt for å få Andøya til å fremstå som negativt. Når Bø sier tallene for rullebanen på Ørland er lagt til grunn, så mener vi de ikke er sammenlignbare. Blant annet grunnet ulike grunnforhold. På Ørlandet har man utfordringer med marine avleiringer og mulig innslag av kvikkleire. Det faktum at Norges største leirras har skjedd i nabokommunen til Ørland, dokumenterer at dette er et stort problem i området. På Andøya har man ikke slike utfordringer. Her er det sandavleiringer i det aktuelle området, forklarer Flobergseter.

Andøya billigst og best

Enkelte - deriblant investor Benn Eidissen - har offentlig antydet at Evenes-vedtaket kan ha elementer av korrupsjon ved seg, ved at profiler i det rikspolitiske miljøet har egeninteresse og personlig vinning fra etableringen som de selv har påvirket til. 

Flobergseter sier hun har forståelse for slike betraktninger, og mener Evenes-saken viser hvor galt det kan gå når etableringen av viktige forsvarsinstallasjoner og baser avgjøres av andre forhold enn operative og militærfaglige hensyn.

– Fra det flyfaglige miljøet er det stor skepsis til Evenes som QRA og MPA-base. Fordi basen har vanskelige innflyvingsforhold og en topografi som skaper mye turbulens. I tillegg er det utfordringer med tanke på miljøforurensning til omkringliggende Ramsar-områder, deicing av fly og rullebane - grunnet kuldeforholdene der. Det kombinert med ujevnt terreng og høydeforskjeller gjør det uforståelig for mange at valget falt på Evenes. Andøya flystasjon ble i sin tid lagt til Andøya fordi NATO mente dette var den best egnede lokaliseringen. Dette faktum har ikke endret seg. Vi mener basen bør videreføres fordi Andøya er det beste stedet å ha MPA-basen, sier hun.

- Norge og Nato trenger basen

Den engasjerte kvinnen understreker at det ikke er interessant å bevare flystasjonen av verken næringshensyn eller egeninteresse.

– Men fordi Norge og NATO trenger denne basen, og fordi beslutningsgrunnlaget er så mangelfullt og feil at det ikke viser det reelle kostnadsbildet. Da beholder man også fagmiljøet som er best i verden på ubåtjakt - samarbeidet mellom 133-Luftving og analyseenheten ved E-tjenesten på Andøya, istedet for å splitte dette miljøet mellom to baser, sier Flobergseter.

– Det burde være et lovforbud mot lobbyering i saker som dette. Evenes har lobbyert i mer enn 20 år. Vi ser at dette slår veldig uheldig ut i forhold til både Andøya og Bardufoss, og den største taperen blir Forsvaret og NATO. I tillegg vil skattebetalerne blø - gjennom sløsing med skattepenger i milliardklassen. Overskridelsene på Ørlandet er et godt eksempel på dette sammen med flere andre saker i Forsvaret, fortsetter hun.

Omgjør vedtaket - nå!

– At Øystein Bø nå bekrefter at man ikke aner hva Evenes vil koste, viser at Stortinget har fattet et vedtak på feilaktig og sviktende grunnlag. Bø viser til at LTPen var basert på plantall. Nå skal disse beregnes og kvalitetssikres. Altså vil mer reelle tall nå fremkomme. Men den samme prosessen ble kjørt på Ørland, og som Ørland-prosjektet har vist, er det høy fare for betydelige overskridelser. 

– Videre sier Bø at man ikke vet hvor de allierte flystyrkene Andøya flystasjon skal motta i en krig eller krise skal mottas, om stasjonen her legges ned. Det skal man først nå utrede. Men han innrømmer at Evenes ikke har nok areal til å ivareta dette, og holder døra på gløtt for at Andøya kan bli en sovende base. Da må infrastrukturen her vedlikeholdes, man kan ikke avhende bygg og sheltere, og innsparingene ved å legge ned Andøya forsvinner i røyk.

- Må omgjøre vedtak

I intervjuet sier Bø at de nå ser at kompetanseflukten må tas på alvor, og at dette er viktig. Ifølge Flobergseter finnes det en enkel løsning på dette, nemlig å omgjøre vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon.

- Da vil usikkerheten for de ansatte forsvinne, og det nye P8-systemet kan fases inn samtidig som P-3 Orion driftes  - uten at Forsvaret får svært kostnadskrevende utfordringer på kompetanse og kapasitet, som i verste fall kan lamme den maritime overvåkingen i nord. Dette er uhyre viktig. Vi snakker om et av Norges viktigste bidrag til NATO-alliansen.

Skjønner ikke kostnader

Bø sier på ett punkt at han ikke skjønner hvorfor kostnadene ved tverrvindbanen fikk så stor oppmerksomhet - ettersom man fra Andøya kun ønsket delt løsning.

– Jeg tolker dette slik at Bø mener en enebaseløsning er det eneste aktuelle. Vel, da mener jeg både QRA-en og MPA-basen bør ligge på Andøya. Flyoperativt sett og kostnadsmessig er det en bedre løsning for nasjonen, Forsvaret og NATO enn Evenes. 

– Bø antydet ved forrige besøk at endel kostnader på Evenes må utredes og bæres av Avinor. Det kan være riktig regnskapsteknisk, men for folket, Stortinget og legitimiteten i prosessen må alle tall og kostnader frem i lyset. Uansett om det er Avinor, Forsvaret eller andre departementer og instanser som Vegvesen eller liknende som får kostnadene på sine budsjetter. Totalsummen på Evenes må settes opp mot totalsummen på Andøya, og en delt løsning må også utredes og kvalitetssikres, sier Flobergseter.

– Men den enkle løsningen på kompetanseflukt og pinlige avsløringer av nye regnefeil og utelatte tall i beslutningsgrunnlaget er å omgjøre vedtaket om å legge ned Andøya. Da sikrer man at MPA-kapasiteten forblir på basen som er best egnet til dette formålet, og man unngår også unødige investeringer i en tid der Forsvarets økonomi er presset, sier Flobergseter.