– Å ta vare på forekomstene i Vesterålen regnes som minimums- bidrag for fremtidig overlevelse

Få plasser i verden har fått utpekt så mange fugleområder som Vesterålen. Nå kan et nytt område føyes til på lista.

Horndykkerne i Bø har sørget for at området har blitt godkjent som IBA.  Foto: Håvard Eggen

  Foto: Norsk ornitologisk forening

Nyheter

Vesterålen har fått et nytt IBA - altså et Important bird and biodiversity area. I Vesterålen finnes det allerede IBA på Bleiksøya, Andøya, Anda, Øksnes, Nykvåg og Langøya.

– Få plasser i verden har fått utpekt så mange IBAer som Lofoten og Vesterålen, sier naturvernrådgiver i Norsk ornitologisk forening, Martin Eggen, i en epost til VOL.

Det nye området, som er godkjent av Birdlife Internationalt, ligger på Straume. Området er utpekt med bakgrunn i forekomstene av horndykker, som er så store at de skiller seg ut også i global sammenheng.

– Å ta vare på forekomstene av arten i Vesterålen regnes som et minimumsbidrag for å sikre fremtidig overlevelse, sier Eggen.

Kunnskaper om fuglelivet

Målet er til enhver til å sitte inne med oppdaterte kunnskaper omkring inngrep, vernestatus og forandringer i fuglelivet i disse områdene, slik at dette kan brukes som et verktøy for forvaltningsmyndighetene på alle plan. Dette vil ha stor betydning for forvaltningen og verneprosessene for viktige fugleområder.

På verdensbasis finnes det 12.000 slike områder. På fastlandet i Norge finnes 80, samt at det finnes 17 områder på Svalbard og Jan Mayen.

– Vi har all grunn til å være stolte av at vi har så rike naturforekomster rett utenfor husdøra, sier Eggen.

Vil verne

Identifiseringen innebærer ingen juridisk vern, men ved å kartfeste våre aller viktigste fugleområder ønsker Birdlife International å gjøre befolkningen oppmerksom på dem, at kommunene tar hensyn til dem i sin arealplanlegging og at de ellers forvaltes på en god måte.

Det er et mål at disse områdene blir vernet (rundt 40 % av dem er tilstrekkelig vernet nå) eller blir tatt vare på via andre metoder. Stortinget sa i mai 2016 at de ønsket mer vern av norske IBAer. Dette skjedde under behandlingen av regjeringens stortingsmelding om naturmangfold Natur for livet.

For Straume IBA er de to nordlige nordlige delområdene er ikke verna.

– Statusen gir ingen begrensninger ift ferdsel og annet, men vi ønsker selvsagt at områdene blir forvaltet slik at fugle- og dyrelivet fortsatt kan eksistere i det omfanget det er i dag, dvs at det forvaltes på en god måte, sier Eggen.

Merk at for den delen av IBA som i dag er vernet gjelder selvsagt forskriften for naturreservat og de begrensinger som er der.

– Dette er områder både lokalbefolkningen og kommunen kan være stolte av, det handler om indrefilen av global natur.