Bedrifter kan få støtte til å utvikle havteknologi

Forskningsrådet skal nå bruke over 100 millioner kroner på forskningsprosjekter i bedrifter for å fremme teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av de havbaserte næringene.
Nyheter

– Regjeringen ønsker å legge til rette for flere blå jobber. For å utnytte mulighetene som ligger i havet, trenger vi forskning, innovasjon og ny kompetanse. Havnæringene må også jobbe mer sammen. Det er store muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Mobiliserer til forskning og utvikling

Ifølge Mæland trengs det et betydelig forsknings- og innovasjonsløft for å utvikle avansert og spesialisert utstyr, lavutslippstransport og autonome fartøy, teknologi for pålitelige havobservasjoner og for trygge marine og maritime operasjoner. Det kan bare skje i samarbeid på tvers av alle marine og maritime teknologier.

– Samarbeid på tvers kan gi betydelige muligheter for vekst innenfor dagens havnæringer, og gi grobunn for utvikling av ny, havbasert industri, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Målet med satsingen er å utnytte det store potensialet for kompetanse- og teknologioverføring mellom sektorene petroleum, fornybar energi, maritim, fiskeri, havbruk og videreforedling, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Vil finne nye løsninger

Gjennom utlysningen vil Forskningsrådet også mobilisere leverandørindustrien til å finne nye løsninger for å bidra til energieffektivisering og lavutslipp i alle de havbaserte næringene. 

– Utfordringene varierer mellom de blå næringene. Det er svært viktig for Forskningsrådet å sette i gang prosjekter som kan fremme samarbeid og kompetanseoverføring mellom disse. På den måten kan vi utnytte ledig kapasitet på ett felt til å løse andre typer utfordringer, som for eksempel å utvikle teknologi for oppdrettsanlegg langt til havs, såkalt offshore havbruk, sier John-Arne Røttingen i pressemeldingen.