Vesterålen Regionråd:

Foreslår å videreføre regional skolesatsing

Vesterålen Regionråd ønsker å videreføre regional skolesatsing gjennom prosjektet «Skoleutvikling i Vesterålen 2018-2023».

Naturkroken: Lærerne ved Sandnes skole er veldig glade i sine elever. – En særdeles trivelig gjeng, er karakteristikken. Fra venstre: Johanne Weile, Oliver Granbom Andersen, Sandra Sofie Meland Antonsen, Sigrid Randen Hatløy, Chris Andre Pedersen, Vebjørn Østgård, Jørgen Vangen Evensen, Emma Eilertsen Burchardt, Sigurd Nicolaisen, Isak Steinar Larsen og Oliver Kristoffersen 

Nyheter

Dette kommer frem av papirene til arbeidsutvalgsmøtet i regionrådet som skal holdes 25. august.

I innstillingen til vedtak står det at det skal ansettes en prosjektleder til prosjektet som er avhengig av ekstern finansiering for å starte opp.

Det er Regionalt kompetansekontor i Vesterålen og Lødingen som vil sette i gang prosjektet «Skoleutvikling i Vesterålen 2018 -2023» med planlagt oppstart fra nyttår 2018. Prosjektet bygger videre på prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling (UiU) - tilrettelegging av skolene som lærende organisasjoner. Prosjektet er del av nasjonal satsing på skoleutvikling og hovedfinansiering vil komme via Fylkesmannen i Nordland. RKK ønsker å lyse ut stilling som prosjektleder snarest, heter det i papirene.

Dekker 70 prosent

I papirene kommer det også frem at den endelige prosjektbeskrivelsen er under arbeid og et oppdatert utkast vil legges fram i møtet.

Fylkesmannen vil ifølge papirene dekke 70 prosent av kostnadene i prosjektet. Det er fra Fylkesmannen også åpnet for at egenandelen på 30 prosent kan være den summen kommunene i dag betaler for drift av RKK.

Dermed kan det tyde på at prosjektet ikke vil koste noe mer enn det kommunene allerede er forpliktet å betale i dag.

Fondsmidler

RKK Vesterålen har i tillegg egne fondsmidler som kan anvendes til utviklingsformål. Økonomisk ramme for prosjektet vil være om lag 1,5 mill. kroner per år.

RKK vil i løpet av høsten 2017 tegne en egen avtale med NORD universitet om faglig bistand i «Skoleutvikling Vesterålen 2018 – 2023» slik det forutsettes fra Fylkesmannen.

Denne avtalen vil gi det nødvendige grunnlag for å sette opp et mer detaljert budsjett.