Nå kan du søke om sykepenger digitalt

Håndtering av sykmeldinger og refusjon sykepenger på papir tar mye tid i mange virksomheter. NAV har lenge jobbet med å digitalisere sykmeldingsprosessen for å gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere å håndtere disse prosessene. Nå er løsningen for digital søknad om sykepenger i Nordland presentert.
Nyheter

Årlig skrives det 3,8 millioner sykmeldinger fordelt på 830.000 personer i Norge. Det arrangeres over 70.000 dialogmøter i NAVs regi. Det er ifølge NAV behov for å forenkle kommunikasjonen mellom involverte parter i sykefraværet: Den sykmeldte, arbeidsgiveren, legen og NAV.

– Arbeidstakerne har siden i vår kunnet få digital sykmelding hos sin fastlege, og har måttet logge seg inn i «Mitt NAV» for å videresende sykmeldingen til arbeidsgiver. Løsningen som kommer nå er at en kan sende søknad om sykepenger digitalt, sier avdelingsdirektør Petter Bugge Richardsen ved NAV Nordland i en pressemelding.

Nordland går foran

Sammen med Aust-Agder er Nordland valgt ut som  pilotfylke der alle arbeidsgivere fra og med 1. oktober kan sende søknader om sykepenger via Altinn. Sykmeldingene ble digitalisert allerede i vår.

Arbeidstakere mottar dokumentasjonen for sykefraværet (del C av sykmeldingsblanketten) og sender den videre til arbeidsgiver digitalt. Digitaliseringen gjør det også mulig å komme tettere på den sykmeldtes nærmeste leder, som er ansvarlig for oppfølgingen. På lederens egen digitale side «dine sykmeldte» på nav.no samles flere opplysninger om oppfølgingen, blant annet sykmeldinger, søknader, oppfølgingsplaner og møteinnkallinger.

Pilotbedrifter har gått foran

Løsningene er allerede prøvd ut i virksomheter som har meldt seg som piloter. Erfaringene brukes blant annet til å veilede nye arbeidsgivere. Tilbakemeldinger fra flere av pilotbedriftene er svært positive og beskrives av flere som tidsbesparende, forenklende og trygg i bruk.

– I startfasen må arbeidsgiverne legge inn en innsats med å sette seg riktig opp i Altinn og organisere sitt eget mottak av sykmeldingene. Denne tiden vil arbeidsgiverne få igjen - både i tid og kvalitet, mener Richardsen. Han håper løsningene oppleves like positivt som hos pilotbedriftene som har forsøkt løsningen.

Stor interesse for den digitale løsningen

Alle arbeidsgiverne i Nordland har nå fått brev i meldingsboksen i Altinn. Det er gjennomført informasjonsmøter med bedrifter nå i september.  I flere aviser, både i nord-, midt – og sørfylket vil det i perioden 28.september – 05. oktober gå nettannonser som minner om at arbeidsgiverne må gjøre seg klare til å ta imot den digitale søknaden om sykepenger . Annonsen peker inn til www.nav.no/digitalsykmelding som forteller arbeidsgiverne hva de må gjøre.

– Det er stor interesse for løsningen fra arbeidsgiverne på informasjonsmøtene våre, sier avdelingsdirektør Siw Lauritzen ved NAV Arbeidslivssenter Nordland.

– Inntrykket er at arbeidsgiverne er positive til endringene. Vi i NAV har god innsikt i de nye digitale løsningene og kan bistå arbeidsgivere med veiledning ved behov.