Torskekvota blir mindre til neste år

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er enige om en kvoteavtale for 2018. Avtalen ble torsdag signert i Kazan i Russland.

  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Den totale torskekvoten blir neste år på 775.000 tonn.

– Sørger for en bærekraftig høsting

Totalkvoten fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote vil i 2018 være på 350.159 tonn, inkludert 21.000 tonn kysttorsk og 7.000 tonn forskningsfangst.

– Denne vil sammen med fisket på de andre bestandene gi grunnlag for en fortsatt høy verdiskaping i fiskerinæringen. Jeg er glad for at det også for 2018 er enighet mellom Norge og Russland om en fiskeriavtale som sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp), ifølge regjeringen.no.

Torskenedgang

Norge og Russland har også blitt enige om kvoter på hyse, lodde, blåkveite og snabeluer, samt vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner.

Totalkvotene for uer og hyse økes fra årets kvoter, men torskekvotene har ifølge Kyst og Fjord krøpet nedover hvert år fra toppåret i 2013.

Årets kvote ble satt til 890.000 tonn, det vil si at kvoten på ett år reduseres med 13 prosent.

– Glad vi unngår brå endringer

Formann Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag er imidlertid fornøyd med forhandlingsresultatet.

– Vi hadde forventet at kvota ville gå noe ned, men vi er fornøyd med at de legger seg på en langsiktig linje uten brå endringer som ingen er tjent med, sier Pedersen til Kyst og Fjord.

2018-avtalen innebærer ifølge departementet:

  • At torskebestanden fortsatt er på et høyt nivå. På bakgrunn av det stabile kvotenivået som har vært i perioden 2013-2017 ble partene enige om en gradvis implementering av stabilitetselementet i den nye forvaltningsregelen som ble vedtatt i 2016. Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2018 ble satt til 775.000 tonn. Partene bekreftet også at forvaltningsregelen ligger fast.
  • Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2018 vil være 350.159 tonn, inkludert 21.000 tonn kysttorsk og 7.000 tonn forskningsfangst.
  • Totalkvoten for hyse er fastsatt til 202.305 tonn for 2018, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 99.230 tonn, inkludert forskningskvoten.
  • For første gang siden 2015 ble det besluttet å åpne for et kommersielt loddefiske i 2018. I henhold til forvaltningsregelen ble loddekvoten fastsatt til 205.000 tonn, som er den høyeste kvoten siden 2012.
  • Totalkvoten for blåkveite i 2018 er fastsatt til 27.000 tonn, som er en økning på 3.000 tonn fra 2017. Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 32.658 tonn for 2018. Dette er en økning på 2.658 tonn fra 2017. Det er også enighet om å utarbeide forvaltningsregler for begge disse bestandene.
  • Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2018.
  • Partene ble enige om forbedrede vilkår for gjennomføring av fiskeriforskningstokt i hverandres soner, noe som gir grunnlag for forbedret kartlegging av fiskebestandene i årene framover.