Vil utrede jernbane mellom Fauske og Tromsø

I Statsbudsjettet foreslår regjeringen å utrede en jernbane mellom Fauske og Tromsø.

«Poenget med en ny jernbane i nord er at den skal frakte gods og varer til og fra landsdelen, raskt og effektivt,» skriver første- og andrekandidaten til Rødt Nordland.  Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix

Nyheter

Ein bane frs Fauske til Tromsø har tidlegere blitt utredet.  Regjeringa  varsla i Nasjonal  transportplan 2018–2029 at Jernbanedirektoratet vil få i  oppdrag å utarbeide et oppdatert  kostnadsanslag for ei ny jernbanestrekning Fauske–Tromsø og en samfunnsøkonomisk analyse for ei slik utbygging. Det er lagt opp til at resultata skal inngå i arbeidet med neste rullering av Nasjonal transportplan, heter det i Statsbudsjettet.

Det kommer også frem at finske styresmakter har invitert Norge til et samarbeid om ein studie av ein jernbanekorridor mellom Nord-Finland og Nord-Norge.  I Nasjonal transportplan 2018–2029  går det fram at Norge vil være positiv til eit slikt initiativ. Departementet har derfor bedt Jernbanedirektoratet bidra i eit samarbeid med det finske Trafikverket om ei slik utgreiing kommer det frem i forslaget.