Fylkeskommunens budsjettforslag:

Disse vegprosjektene får midler

Flere vegprosjekteter får midler fra 2018.
Nyheter

I fylkeskommunens budsjett var flere vegstrekninger inne i forslaget.

De er:

Fv. 82 Sortland – Risøyhamn (Sortland/Andøy)

Totalkostnaden på prosjektet er på 130 millioner kroner. 85 millioner er tidligere bevilget. I 2018 vil ytterligere 22 millioner bli bevilget og i 2019 de siste 23 millionene.

I fylkeskommunens budsjettforslag heter det:
«Sortland til Risøyhamn er en viktig transportåre for sjømatnæringen og reiselivssektoren i regionen. Strekningen på 46 km har i dag dårlig vegstandard og redusert bæreevne. Deler av strekningen er også skoleveg med manglende fortau / gang- og sykkelveg. Utbedringsprosjektet omfatter forsterkning og breddeutvidelse til 6,5 m.»

Fv. 820 - Selnes/ Selneselva bru (Sortland/Hadsel):

Her har 15 millioner blitt bevilget for 2018.

I budsjettforslaget heter det:
«Selneselva bruer består av to bruer. Ei vegbru som har behov for betongrehabilitering og som i dag har om lag 30-40 cm asfaltdekke, fresing av asfalt vil få betydelige konsekvenser for tilstøtende veg på begge sider av brua. Parallelt med vegbruen er det bygd ei G/S-vegbru som er i dårlig forfatning. Det er foreslått bygging av ei ny bru med kjørefelt og gang/sykkelfelt. Prosjektering ferdigstilles i 2017. Foreslått bygging i 2018.»

Fv. 822 - Fiskfjordelva bru (Sortland):

Totalkostnaden her er på 32 millioner kroner. 12 millioner er tidligere bevilget og i 2018 vil de resterende 20 millionene bli bevilget.

I budsjettforslaget heter det:
«Fiskfjordelv bru har vært stengt for trafikk siden sommeren 2014, etter utvasking av fundamentet. Det er etablert ei midlertidig bru på oppstrøms side av gammel bru. Prosjektering av ny bru startet i 2015. Det ble inngått kontrakt med entreprenør for bygging av ny bru i 2016. Ved oppgraving av gammelt brufundament begynte det å komme vann med høyt trykk ut av grunnen. Det har vært gjort forsøk på å tette oppkommet ved bruk av polyuretan, men dette har ikke fungert. Kontrakten med entreprenør måtte termineres og reprosjektering av brua måtte igangsettes på nytt. Prosjektering ferdigstilles i 2018. Foreslått bygging i 2019.»

Fv.901 Straume – Ramberg (Bø)

8 millioner kroner bevilget i 2018 - noe som også er totalramma.

I budsjettforslaget heter det:
«Strekningen har en totallengde ca 8 km. Vegen har dårlig bæreevne, og tilstanden på vegen er slik at spesielt vintervedlikehold er svært utfordrende. For å rette på dette skal vegen dypfreses og massene anrikes med olje i en dybde på ca 25 – 30 cm. Oppå dette legges det penetrerte masser før asfaltering. I tillegg til dette må drenering utbedres i form av grøfting og utskifting av gjenstående dårlige stikkrenner. Dette tiltaket vil redusere teleproblematikken på vegen slik at den fortsatt kan opprettholdes med fast dekke. I 2016 var 4 km utbedret. Resterende strekning på 4 km foreslås utbedret i 2018.»

Fv. 939 Storelva bru, inkl. gang- og sykkelveg (Øksnes):

38 millioner kroner er totalramma. Tidligere er det bevilget 37 millioner, mens 1 million er satt av i budsjettet for 2018.

I budsjettforslaget heter det:
«Eksisterende stålrørs-kulvert med store korrosjonsskader må erstattes med ny bru. Øksnes kommune har utarbeidet planer og har finansiering klar for etablering av gang-/sykkelveg på strekningen forbi stedet brua skal bygges. Brua må derfor også tilrettelegges for gående og syklende. Byggeplanarbeid ferdigstilles i 2017. Brua bygges i 2018.»

Gang- og sykkelveger

Det blir også tiltak på gang- og sykkelveger i regionen.

Fv. 881 Kryss Markveien – kryss Sævtjønnveien (Hadsel)

I budsjettet heter det:

«Bygging av gang-/sykkelveg adskilt fra kjøreveg med forhøyning (kantstein). Dette er en strekning langs fv. 881 Bergsvikvegen, mellom kryss fv. 881 Markveien og kryss fv. 881 Sævtjønnveien. Det må samtidig foretas kurveutretting av vegen. Reguleringsplan er godkjent, men det er behov for å revidere dette for tilpassing til ny vegnormal. Dette tiltaket tenkes løst som et samarbeidsprosjekt mellom Hadsel kommune og Nordland fylkeskommune. Forutsetning for oppstart av prosjektet er at Hadsel kommune bidrar med inntil 6 mill. kr, og at fylkeskommunen tar det resterende. Samlet kostnadsramme er på over 12 mill. kr. Dette foreslås bevilget i 2018 og 2019.»

Fv. 885 Sandnes, gang- og sykkelveg (Hadsel)

I budsjettet heter det:
«Prosjektet omfatter etablering av fortau langs fv. 885 og kommunal veg i en strekning på om lag 660 meter, samlet lengde. På grunn av nærliggende boliger må fylkesvegen flyttes noe på deler av strekningen for å gi plass for fortau. Tiltaket krever sikring av fjell og utskifting og etablering av tekniske installasjoner for vann- avløp- og el-anlegg. Byggestart høst 2017 med ferdigstillelse i 2018.»

Trafikksikkerhetstiltak

I Sortland legges det også opp til trafikksikkerhetstiltak.

I forslaget heter det:

«Fv. 82 Sortland sentrum (Sortland) Det er avsatt 13 mill. kr til delfinansiering av større utbedringer av ett til tre vegkryss i Sortland sentrum for bedre trafikksikkerhet og framkommelighet. Det er lagt til grunn at midlene inngår i et spleiselag. Det vil være nødvendig at Sortland kommune og private aktører deltar i spleiselaget, men endelig kostnadsfordeling er ikke avklart.»

Tunnel

I Andøy foreslås det tunnel for å sikre strekninga mellom Bleik og Andøy.

«Vegen mellom Bleik og Andenes er svært skredutsatt, og de senere år skjedd steinskred og steinsprang som har gjort at vegen har blitt stengt for trafikk. Dette til tross for at Statens vegvesen har gjennomført flere skredsikringstiltak. Det foreslås derfor å bygge en tunnel på ca 1100 meter og 480 meter ny veg i dagen, med en oppstartssum i 2019 og byggestart i 2021. Totalkostnad er beregnet til 263 mill. kr (+/- 40 %).»