Langvarig arve-konflikt endte med i flere brudd i ansiktet

En bøfjerding er i Vesterålen tingrett blitt dømt til 120 dager i fengsel etter å ha utøvet det retten mener er relativt umotivert vold.
Nyheter

Det var i juni i år de to som er i familie og fra samme kommune tilfeldigvis møttes utenfor en butikk på Sortland, og voldshandlingen som tiltalte nå er dømt for fant sted.

Langvarig konflikt

Tiltalte forklarte i retten at bakgrunnen for voldsutøvelsen var en langvarig konflikt mellom de to, knyttet til et arveoppgjør. Konflikten tilspisset seg og det har vært strid rundt økonomiske krav i arveoppgjøret. I forkant av hendelsen i juni i år hadde ikke tiltalte og fornærmede snakket sammen på 16 år. Det hadde likevel i perioden vært en del brevveksling mellom partene.

Tiltalte ønsket i retten at denne foranledningen til voldsutøvelsen ble vektlagt og understreket at han ikke er typen som «går rundt og klapper ned folk».

Da de to tilfeldigvis møttes utenfor butikken på Sortland, stilte tiltalte fornærmede et spørsmål, og da vedkommende ikke svarte, forklarer han for retten «at det svartnet for han».

Fornærmede ble slått i bakken, og pådro seg to brudd i ansiktet, et brudd under øyet og ett i bihulen i tillegg til at kinnbenet ble slått ut av posisjon. Retten finner det hevet over enhver tvil at tiltalte slo han kraftig i ansiktet.

Skadeomfang

I vurderingen av skadeomfanget har retten vektlagt fornærmedes egen forklaring og finner ikke grunn til å trekke i tvil hans forklaring av skadeomfanget.

Aktor la ned en påstand om fem måneders fengsel for tiltalte og la også ned påstand om at tiltalte måtte betale erstatning til fornærmede i saken. Forsvarer bad på sin side om at tiltalte anses på mildeste måte i straffesaken og frifinnes for erstatningskravet.

Retten er ikke i tvil om at handlingen har preget fornærmede, men er kommet til at dette er så begrenset at det ikke skal tilkjennes oppreisningserstatning.

Retten har vektlagt at opptakten til handlingen har vært en langvarig familiekonflikt, men peker også på at volden fremstår som brutal og relativt umotivert i handlingsøyeblikket. Slaget kom uten forvarsel og uten at fornærmede hadde vist provoserende adferd rett forut for hendelsen.

I Vesterålen tingrett ble bøfjerdingen dømt til 120 dagers fengsel, og må betale saksomkostninger på 4000 kroner.