«Forholder seg nøkternt til mulig skolenedlegging»

Rektor ved Eidet barneskole, Hilde Karin Nilsen, kjenner seg ikke igjen i VOLs framstilling av hennes holdning til skolens framtid.
Nyheter

Kommentar til innlegg (for abonnenter) på VOL mandag 20.11.17.

Aller først: Bø kommunes økonomiplan for perioden 2018-21 er ferdig og skal behandles i formannskapet den 30.11.17, og i kommunestyret den 07.12.17. I planen er det sett på flere innsparingstiltak. Når det gjelder skolene legges det frem følgende:

«Bø kommune har tre barneskoler og en felles ungdomsskole. Elevtallet på barneskolene ligger på litt over 60 elever på Steine og Straume, mens det er 25 elever på Eidet. Det er signaler om at både det faglige og sosiale innholdet på den minste skolen er vanskelig å opprettholde på et tilfredsstillende nivå.

Det legges derfor inn i økonomiplanperioden en forutsetning om endra skolestruktur fra høsten 2019. Dersom økonomiplanen vedtas vil det i løpet av 2018 fremmes en egen sak til kommunestyret om dette».

I forbindelse med dette ble jeg oppringt av journalist Vegard Mahle Aas i VOL. Han stilte meg noen spørsmål som jeg svarte på. Jeg kan ikke akkurat si at jeg kjente svarene mine igjen i det jeg senere leste på nett.

Men - nei, vi (rektor samt øvrige ansatte ved skolen) står ikke på barrikadene «for å redde en nedleggingstuet skole». Jeg har uttalt at vi avventer til saken eventuelt blir et faktum, og at vi da med utgangspunkt i de fakta vi har, vil bestemme oss for om og evt hva vi skal gjøre. Videre har jeg sagt at skolens FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) og Samarbeidsutvalg er orientert pr mail, og at saken skal opp som orienteringssak på neste møte i samarbeidsutvalget den 7.12.

Vegard Mahle Aas skriver videre at «begrunnelsen for denne lunkne holdningen til skolen er at rektoren syns at elevtallet ved skolen er i minste laget. I dag er det 26 elever ved skolen, noe som er et minimum for å beholde en tredelt klassestruktur».

Jeg har heller aldri uttalt at jeg synes skolen er i minste laget, eller at 26 elever er et minimum for å beholde tredelt klassestruktur. Jeg har derimot sagt at vi pr i dag har 26 elever fordelt på 7 trinn, og at vår (rektor og øvrig personale) jobb på skolen er å sikre elevene et forsvarlig og best mulig faglig og sosialt tilbud. Antall elever og lærere totalt ved skolen vil da selvfølgelig ha noe å si. Beregning av elevtall for å redusere skolens klassestruktur fra tredelt til todelt går ikke bare på antall elever totalt, men også på hvilke trinn elevene er. Hvor mange elever det vil være på de ulike trinnene pr høst 2019, er det ingen som vet noe sikkert om akkurat nå.

Jeg sa også, som det står i artikkelen, at en klasse med fire årstrinn kan være faglig utfordrende. I en todelt skole vil en naturlig deling være 1. – 4. klasse sammen, og 5. – 7. klasse sammen. Selv om antall elever i hver gruppe ikke er så høyt, må lærerne forholde seg til fire og tre ulike fagplaner i en og samme klasse, noe som er faglig veldig utfordrende. Dette kan – sammen med at både det faglige og det sosiale miljø blir mindre også for lærerne, spille inn med tanke på framtidig rekruttering av kvalifiserte lærere.

Avslutningsvis; - under bildet av Eidet skole står følgende kommentar: NØKTERNT: Skoleledelsen er ikke spesielt opptatt av å verne Eidet skole. Hvordan han har klart å tolke mine svar slik at dette blir konklusjonen, er for meg helt ubegripelig, og det får stå for hans egen regning. Det er i hvert fall ikke en faktaopplysning – ei heller noe jeg har uttalt på noen som helst måte. Min jobb er å arbeide for å gi skolens elever og ansatte en best mulig hverdag både faglig og sosialt, - nå i dag, og videre framover! Og det akter jeg å fortsette med.