Teknisk sjef i Sortland fikk byggetillatelse i strandsonen i Bø:

Fylkesmannen var kritisk og ville se vedtak, men fikk dem aldri fra kommunen

Naboene er frustrert over bygging i strandsonen i Nersund i Bø. Fylkesmannen frarådet byggingen, men kommunen ga allikevel teknisk sjef i Sortland tillatelse.
Nyheter

Det har vært byggevirksomhet i strandsonen på Nersund i Bø de siste årene. Dette har frustrert en nabo, som har sendt flere klager til Bø kommune. Så langt er det ikke gitt svar på klagene.

Klagene handler om byggingen innenfor 50-meters beltet i strandsonen, hvor bygging ikke er tillatt. Det klages også på at det ikke er sendt nabovarsel. Den første klagen ble sendt i vår.  

Utbygger er teknisk sjef i Sortland

Eiendommen det klages på eies av teknisk sjef i Sortland kommune, Torgeir Tobiassen og onkelen hans. Et naust er omgjort til fritidsbolig og flere moloer og flytebrygger er bygd.

– Så vidt jeg kjenner til er det gitt tillatelse til alt dette av Bø kommune. For naustet ble det søkt bruksendring til fritidsbolig for flere år siden, sier Torgeir Tobiassen.

Det stemmer at Torgeir Tobiassen og onkelen hans søkte Bø kommune om bruksendring av naustet. Det skjedde i et brev av 29. august 2014. Kommunen sendte så søknaden ut på høring og Fylkesmannen i Nordland svarte at de frarådet at det ble gitt bruksendring.

Fylkesmannen begrunnet det med at strandsonen ville bli mer privat og mindre attraktiv for allmenheten om naustet ble gjort om til fritidsbolig. Videre ba fylkesmannen om å bli underrettet om kommunens vedtak når kommunestyret hadde behandlet saken.

Rådmannen valgte å se bort fra fylkesmannens uttalelse og tilrådet i stedet at Tobiassen og Tobiassen fikk gjøre om naustet sitt til fritidsbolig. Kommunestyret vedtok så dette, men fylkesmannen ble ikke orientert om vedtaket, som det var bedt om.

BRYGGER: Det er bygd flere brygger og moloer i strandsonen i Nersund. 

Fylkesmannen er ikke fornøyd

Saksbehandler Hanne Hansen hos fylkesmannen er ikke tilfreds med måten kommunen har behandlet saken på.

– Hadde vi blitt orientert om kommunens vedtak kunne vi tatt stilling til det og påklagd det hvis vi fant grunn til det, men siden vi ikke ble orientert skjedde ikke det. Siden saken ble behandlet i 2014 er det for sent å gjøre om vedtaket nå. Det eneste vi kan gjøre med saken nå er å be kommunen om å «skjerpe seg», sier Hansen. 

Åsa Elvik var rådmann da formannskapet behandlet byggesaken på Nersund. Hun vil ikke kommentere saken overfor VOL. Hun peker på at siden noen har klaget, er saken åpen og at det derfor er administrasjonen som må svare.

Åsa Elvik gikk av som rådmann i desember 2015, etter at hun tidligere det året også ble oppnevnt som teknisk sjef i kommunen.

«Foto tyder på at tiltakene kan være gjennomført allerede»

I rådmannens saksfremlegg er det ikke gjort rede for hvorfor Torgeir Tobiassen burde få dispensasjon fra regelen om å ikke bygge i strandsonen, og som fylkesmannen mente gjorde stranden mindre attraktiv for andre.

Det påpekes derimot at fotografier indikerer at Tobiassen hadde bygget før de sendte søknaden: «Mottatte foto av bygningen tyder på at tiltakene kan være gjennomført allerede», heter det i rådmannens saksutredning.

Også i klagen som senere ble sendt fra naboen påpekes dette poenget. «Videre fremkommer det tydelig av flyfoto at vei og hytte var endret i god tid før det ble omsøkt», heter det i klagen.

Mener det meste ble bygd etter tillatelsen ble gitt

Torgeir Tobiassen har, i kraft av å være teknisk sjef i Sortland kommune, god kjennskap til regelverket for byggesaker. Han mener at det ble bygget etter at bruksendringen fra naust til fritidsbolig ble gitt.

Det meste i alle fall.

MENER ALT ER I SKJØNNESTE ORDEN:Torgeir Tobiassen mener han og onkelen, Rolf Tobiassen, har hatt alle tillatelser før de har bygd om naust til fritidsbolig og brygger og moloer. 

– Det var et gammelt naust som brant, som vi bygde opp. Det var onkelen min som mente at det hadde vært fint å ha et sted å bo når han var her oppe på besøk, sier Torgeir Tobiassen.

Bryggene og moloene, som også er bygd på Tobiassen og Tobiassens eiendom, var ikke en del av søknaden fra 2014, men Torgeir Tobiassen sier at disse er det søkt om senere. Bø kommune har gitt tillatelse.  

Vanskelig å få svar

Naboen som sendte sin første klage i vår, sendte tidlig i september en klage til Fylkesmannen i Nordland for å få embetet til å legge press på kommunen. Fylkesmannen har purret på kommunen, men det er foreløpig ikke gitt et svar.

Rune Dahl er teknisk sjef i Bø. Han tiltrådte stillingen permanent vinteren 2016, etter å ha fungert i stillingen i en periode. Det er han som skal behandle klagesaken.

VOL har gjentatte ganger de siste ukene forsøkt å få Dahl til å kommentere saken, men har fått til svar at det kan ta tid for kommunen å behandle saken. Det lyktes ikke VOL å få tak i Dahl like før helgen.