Sykefraværet holder seg stabilt, men høyt

Sykefraværet er i tredje kvartal 2017 på 6,5 prosent og er dermed uendret sammenlignet med forrige kvartal, melder Nav. Sykefraværet er høyest hos kvinner.

Arbeidsledigheten i Nordland er stabil, men høy.  Foto: NTB

Nyheter

Det legemeldte fraværet steg med 0,3 prosent, mens det egenmeldte fraværet sank med 3,9 prosent fra andre til tredje kvartal, viser sesong- og influensajusterte tall. Det legemeldte sykefraværet på landsbasis er på 5,4 prosent, mens det egenmeldte fraværet er på 1,0 prosent, melder Nav.

Høyest i Nordland

I Nordland er tallet adskillig høyere. I fylket hadde vi et legemeldt sykefravær på 6,4 prosent i tredje kvartal, som er en økning på 0,1 prosent fra samme kvartal i fjor. Det er det høyeste sykefraværet av alle fylkene.

– Målet i IA-avtalen er en reduksjon i det totale sykefraværet på 20 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2001. Sykefraværet er redusert med 9,9 prosent siden den gang, men det har vært et stabilt nivå de siste fem årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til NTB.

Oslo har det laveste sykefraværet på 4,2 prosent.

Flere syke kvinner

Sykefraværet for kvinner har hatt en liten økning fra 6,8 prosent i andre kvartal til 6,9 prosent i tredje kvartal. Sykefraværet hos menn ligger stabilt på 4,2 prosent.

På ett år har andelen med gradert sykmelding gått ned fra 23,1 prosent til 21,9 prosent på landsbasis. Andelen graderte sykemeldinger gikk ned både for menn og kvinner. Andelen gradert sykmeldte er 23,5 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (25,9 prosent) enn for menn (19,5 prosent).

Det er ifølge Nav store forskjeller mellom fylkene i andelen graderte sykefraværstilfeller. Fylkene med de største byene har generelt lavt sykefravær og lav gradering. I store byer er de sysselsatte yngre og har oftere høyere utdanning. Disse gruppene har lavere sykefravær og har sjeldnere gradert sykmelding når de er syke.

33 prosent av de graderte sykemeldingene gjelder psykiske lidelser og 27 prosent gjelder muskel- og skjelettlidelser. Kvinner har oftere gradert sykemelding enn menn.

Varighet

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 3. kvartal 2016 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 45,8 dager. I Nordland har vi en gjennomsnittlig varighet på 57,4 dager. Aust-Agder har lengst gjennomsnittlig varighet på 58,4 dager, mens Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 34,3 dager.

– Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes i en pressemelding.

Ulike næringer

Høyest legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2017 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,6 prosent) og finansiering/forsikring (6,9 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen jordbruk, skogbruk og fiske (3,7 prosent). Størst økning fra 3. kvartal 2016 finner vi i forretningsmessig tjenesteyting hvor sykefraværet har økt med 12,6 prosent. Størst nedgang er det i næringen jordbruk, skogbruk og fiske med nedgang på 25,6 prosent.

Det laveste legemeldte sykefraværet i Nordland finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,4 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,3 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 9,8 prosent.

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (34,5 prosent) og psykiske lidelser (15,7 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene. Til sammen svarer disse to diagnosene for over halvparten av sykefraværstilfellene i fylket i 3. kvartal 2017.