Andøya, oljeboring og infrastruktur

Dette er partiene enige om i nord

Regjeringserklæringen er kommet - partiene er enige om å verne nordområdene for oljeboring, ny gjennomgang av Andøya-kostnadene og «sammenhengende infrastruktur» i Nord-Norge, for å nevne noe.

Erna Solberg (foran), Siv Jensen (bak til venstre) og Trine Skei Grande på vei inn til regjeringsforhandlingene som startet tirsdag.  Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

Nyheter

Regjeringserklæringa ble søndag lagt ut på Venstres nettsider. Dette skriver de om Andøya:

 • Basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes.

Det betyr i praksis at de ønsker en ny gjennomgang av kostnadene og de økonomiske beregningene som lå til grunn for avgjørelsen.

Dette skriver de om oljeboring:

 • Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum.

Om oljevernsenteret:

 • Videreutvikle miljø- og oljevernsenteret i Lofoten/Vesterålen som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansemiljø for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.

Nordområdene generelt:

Regjeringen vil føre en offensiv nordområdepolitikk, der de lange linjene i nordområdepolitikken videreføres. Regjeringens visjon er at nordområdene skal være en fredelig, skapende og bærekraftig region. Dette krever et samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk. Internasjonalt samarbeid er viktig for å utløse det fulle potensialet for vekst, og er en forutsetning for å hevde Norges interesser i nordområdene. Regjeringen vil følge opp nordområdestrategien, med vekt på internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap.

Regjeringen vil:

 • Opprettholde Arktis som en fredelig, forutsigbar og stabil region basert på internasjonalt samarbeid og respekt for folkerettslige prinsipper.
 • Samarbeide internasjonalt om grenseoverskridende utfordringer som klimaendringer, miljø og ressursforvaltning, helse og sikkerhet.
 • Legge til rette for å øke verdiskaping og innovasjonsevne i nordnorsk næringsliv basert på landsdelens ressurser, herunder styrke leverandørutviklingsprogrammet.
 • Styrke samarbeidet mellom akademia og næringslivet på områder der landsdelen har fortrinn.
 • Sørge for et godt utdanningstilbud.
 • Arbeide for at Nord-Norge har en effektiv og sammenhengende infrastruktur som bidrar til bærekraftig utvikling og omstillingsdyktighet for landsdelens næringsliv.
 • Styrke sikkerhet og beredskap knyttet til økt aktivitet i nord.
 • Redusere klimautslipp og forurensning i samsvar med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.
 • Videreføre og videreutvikle Regionalt Nordområdeforum.
 • Legge frem en ny stortingsmelding om regjeringens nordområdepolitikk