Kringelen-drift erklært ulovlig - politikerne uenige

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som var settefylkesmann for Kringelen-konflikten, mente Kringelen-masseuttaket har drevet ulovlig siden 2005. På formannskapet torsdag valgte politikerne å gi tilatelse til videre drift.

Kommunestyret var på besøk på Kringelen i fjor vår.  Foto: Gaute Bergsli

Nyheter

Fram til 2005, var området hvor Kringelen-masseuttaket ligger, ikke omfattet av noen reguleringsplan eller kommuneplan. Men i 2005 havnet det innenfor planområdet, og siden da har uttaket drevet på dispensasjon.

I fjorårets prosess med kommunedelplanen, ønsket posisjonen å stanse driften i uttaket, med hensyn til reindrift. Tidligere har også naboene i området bedt om stans i driften.

Kravet om at uttaket måtte stanse driften, ble tatt ut av planen av et flertall bestående av Frp, Høyre og SV. Men Sametinget kom med innsigelse, og siden da har saken vært løftet til Fylkesmannen. Fordi Fylkesmannen i Nordland ble ansett inhabil og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har behandlet saken på et tidligere stadium, ble Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevnt som settefylkesmann.

Uenige om lovlighet

De kom med sin konklusjon i desember, hvor de ga Sametinget medhold i sin klage. I praksis gir de da avslag på dispensasjonen Kringelen har hatt.

Fylkesmannen anser at drifta i uttaket egentlig har vært ulovlig siden 2005. Da ble det vedtatt en arealplan for området. Det krever reguleringsplan for drift, noe som altså ikke har skjedd, fordi det har blitt gitt stadige dispensasjoner.

Rødt stilte på formannskapsmøtet torsdag forslag om å kreve stans i driften i løpet av tre uker.

– Vi opplever driften som ulovlig, etter endelig avslag på dispensasjonssøknad fra Fylkesmannen. De må stanse driften innen tre uker, i påvente av reguleringsplan, sa partiets Christoffer Ellingsen da han refererte deres forslag.

Høyre og Frp stilte i fellesskap forslag hvor de konkluderte med at driften var lovlig, og at vedtaket gjort i 2005 om at det måtte reguleringsplan til, var ulovlig. Det ble ivrig diskusjon om dette på møtet.  Frps Asbjørn Tingvoll mente uttaket er åpenbart lovlig.

– Uttaket har drevet siden 70-tallet, og først i 1983 kom meldeplikt for slike tiltak. På 90-tallet søknadsplikt. Ingen av de to tingene hadde tilbakevirkende kraft, det har heller ikke arealplanen vedtatt i 2005. Den gjelder ikke eksisterende virksomhet, men ny. Masseuttaket er der, det er ikke noe vi kan gjøre med det, var hans syn.

Både Høyre og Frps og Rødts forslag falt. I stedet landa formannskapet på at man gir videre dispensasjon, men ikke fritar Kringelen fra krav om reguleringsplan, slik Høyre og Frp ønsket.

Rådmann Randi Gregersen sa at rådmannens syn er at fylkesmannen anser driften ulovlig ved å avvise dispensasjon, men åpner for at kommunen kan vise skjønn. Det valgte formannskapet å gjøre.

Lovlig drift

Sentepartiets Karl Erling Nordlund sa i møtet at han ikke opplevde Fylkesmannens konklusjon som like bastant som Rødt gjorde.

– Det er ting som tyder på at de mener det har vært et ulovlig vedtak, men det er ingen absolutt konklusjon om hva vi bør gjøre videre, sa han.

I tillegg påpekte han at å stanse drifta nå, vil ha store konsekvenser.

– Det har konsekvenser om drifta opphører nå, fordi massene i stor grad har blitt brukt til veibygging i kommunen. Da må vi hente masser et annet sted, som også får miljøkonsekvenser, sier han.

Senterpartiet og Ap fikk altså flertallet med seg, da Rødts Christoffer Ellingsen sekundært stemte for deres forslag.