Bø med nest høyeste sykefravær i Nordland

Bø seiler opp som en versting når det kommer til sykefravær. De er nest verst i Nordland i andre kvartal 2018.
Nyheter

Kun Ballangen har et høyere legemeldt sykefravær enn Bø med sine 8,3. Bø ligger på 7,9.

Ser vi på de andre kommunene i Vesterålen, ligger Hadsel på 5,4, Øksnes på 6,8, Sortland på 5,8 og Andøy på 5,0.


Sykefravær Vesterålen
1866 Hadsel5,4
1867 Bø7,9
1868 Øksnes6,8
1870 Sortland - Suortá5,8
1871 Andøy5,0


Med et legemeldt sykefravær på 5,8 prosent i 2. kvartal 2018 har Nordland en nedgang på hele 6,8 prosent fra samme kvartal i fjor, mot landet som helhet som har en nedgang på 4,1 prosent. Til tross for stor nedgang, har Nordland det høyeste sykefraværet av fylkene.

Troms og Finnmark ligger rett under Nordland, begge fylker med et legemeldt sykefravær på 5,7 prosent. Oslo har det laveste sykefraværet på 4,1 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,0 prosent i 1. kvartal 2018.

For landet er nedgangen i sykefraværet for kvinner på 4,5 prosent og menn 3,6 prosent, mens nedgangen i Nordland er på 6,8 prosent for kvinner og 6,7 prosent for menn.

Kun Finnmark har større nedgang i sykefraværet enn Nordland (- 10,2 prosent).

Noe av årsaken til nedgangen i det legemeldte sykefraværet er knyttet til at påsken falt i forskjellige kvartaler de to siste årene. Påsken påvirker nivået på avtalte dagsverk, og dermed sykefraværsprosenten.

– Det er positivt at Nordland har stor nedgang i sykefraværet, men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få ytterligere nedgang, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes. – Denne jobben må gjøres i samarbeid med den sykmeldte, arbeidsgiver og sykmeldere. Vi vil nå målrette innsatsen mot de virksomheter som har høyest sykefravær.

Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning.


Andelen gradert sykmeldte er 28,9 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (32,9 prosent) enn for menn (22,4 prosent). I landet som helhet er andel gradert sykmeldte på 26,7 prosent.

Varigheten på sykefraværstilfellene

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 2. kvartal 2017 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 37 dager. Nordland har tredje lengst gjennomsnittlig varighet på 47 dager. Aust- og Vest-Agder har lengre varighet, med henholdsvis 50 og 51 dager. Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 29 dager.

Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked.


Utvikling innenfor de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær i 2. kvartal 2018 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (7,8 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (3,3 prosent). Størst økning fra 2. kvartal 2017 finner vi innen jordbruk, skogbruk og fiske hvor sykefraværet har økt med 10,1 prosent. Størst nedgang er det i næringen omsetning og drift av fast eiendom med nedgang på 17,4 prosent.


Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,6 prosent, men her er arbeidsstyrken liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,7 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 8,3 prosent.

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,2 prosent) og psykiske lidelser (21,9 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene.

Høyest sykefravær i Ballangen

Ballangen kommune har fylkets høyeste sykefravær på 8,3 prosent. Lavest legemeldt sykefravær finner vi i kommunene Herøy og Flakstad, begge med 4,1 prosent.

I de store bykommunene Bodø, Narvik og Rana er sykefraværet henholdsvis 5,2 prosent, 7,0 prosent og 5,7 prosent.