Regjeringen foreslår omfattende endringer i drosjenæringen

Regjeringen foreslår store endringer og går blant annet inn for mer liberalisering og fjerning av behovsprøvingen på drosjeløyver i nytt høringsnotat.
Nyheter

Samferdselsdepartementet skriver i et høringsnotat at de etter å ha sett nærmere på drosjenæringen har konkludert med at det er varierende kvalitet på tjenestene, og at konkurransen i markedet ikke fungerer godt nok.

I høringsnotatet tar samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til orde for mer liberalisering.

– Etterspørselen etter drosje i byene er stor. Her vil åpen konkurranse regulere bransjen. Folk er vant til enkel tilgang til transporttjenester gjennom mobilapplikasjoner. Med en liberalisering kan nye aktører etablere seg, så lenge de følger lover og regler.

Lavere krav for drosjeløyve

Høringsnotatet legger også opp til fjerning av behovsprøving på drosjeløyver, da det i dag skal avgrense antall aktører på drosjemarkedet.

Samferdselsdepartementet går inn for å opprettholde kravet om drosjeløyve for alle som driver drosjetransport, men vil gjøre kravene for å få tildelt løyve mildere.

Departementet mener dette skal løses ved å fjerne kravet om fagkompetanse og om å kunne stille økonomisk garanti. I stedet skal kravet om fagkompetanse flyttes over på bilfører.

For føreren er det foreslått en innføring av fagkompetansekrav for å kunne få kjøreseddel. Bakgrunnen for dette er at det er bilføreren som har direkte kontakt med transportbrukerne.

Særlig med tanke på kjøring av barn, eldre og brukere med nedsatt funksjonsevne mener departementet at det er nødvendig med fagkompetansekrav for å få kjøreseddel.

Taxiforbundet reagerer

Dette vekker sterke reaksjoner fra Norges Taxiforbund.

– Det må være den eneste næringen der kompetansekrav fjernes. Det stilles riktignok noen krav for å få kjøreseddel som taxisjåfør, men disse ligger også så lavt at det heller kan bli et bidrag til et race mot bunnen, i stedet for en seriøs næring, som ministeren sier han vil ha, sier leder i Norsk Taxiforbund, Øystein Trevland.

Det foreslås også at det skal innføres krav om å ha hatt førerkort for personbil i to år for å få kjøreseddel for drosje.

Høringsfristen er 1. januar 2019. Deretter vil Samferdselsdepartementet gå gjennom forslagene før det fremmes forslag til Stortinget.