Dømt til 28 dagers fengsel for promillekjøring

En kvinne fra Vesterålen er i Vesterålen tingrett dømt til 28 dagers ubetinget fengsel og tap av førerretten i fire år for å ha kjørt bil i beruset tilstand.
Nyheter

Hendelsen fant sted vinteren 2018, da kvinnen kjørte fra en vesterålskommune til en annen, til tross for at hun var påvirket av alkohol. Vedkommende ga i retten en uforbeholden tilståelse, som ble styrket av de øvrige opplysningene i saken. På bakgrunn av dette samtykket den siktede i en tilståelsesdom.

Ønsket lengre straff

Påtalemyndigheten ønsket at staffen skulle settes til 45 dagers fengsel, med en betinget prøvetid på to år. De ønsket også at siktede skulle få en ubetinget bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Påtalemyndigheten begjærte tap av førerrett for en periode på fem år.

Tidligere dømt for promillekjøring

Den siktede har to tidligere domfellelser for promillekjøring, en i 2005 og en i 2012.

Man kan dømmes til betinget fengsel hvis det er gått «svært lang» tid og det foreligger «helt ekstraordinære forhold». Tingretten vurderer det slik at det ikke kan sies å ha gått «svært lang» tid siden forrige domfellelse, og at det etter dette ikke kan sies å foreligge ekstraordinære forhold som tilsier at utgangspunktet om ubetinget fengsel bør fravikes.

Retten kan, ifølge rettsdokumentene, ikke se at det foreligger andre skjerpende omstendigheter i saken, bortsett fra at vedkommende tidligere er dømt for ruspåvirket kjøring. 

Retten finner det formildende at siktede erkjente forholdene og at saken er blitt avviklet som enedommersak med de besparelser dette har for samfunnet.

Dommen

På bakgrunn av dette ble kvinnen dømt til ubetinget fengsel i 28 dager, en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Hun fradømmes i tillegg retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på fire år. Ved et eventuelt gjenerverv av førerretten, må kvinnen avlegge full førerprøve.