Idømt fengelstraff for vold mot mor og søster

En mann i 40-årene er i Vesterålen tingrett dømt til fengel i 30 dager for å ha utøvd vold mot både søsteren og moren.

Mannen i 40-årene ble dømt til fengel i 30 dager for voldsutøvelse.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

Mannen i slutten av 40-årene erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen da saken var oppe i Vesterålen tingrett. Retten har fått forklaringer fra de tiltalte og de to fornærmede i saken, i tillegg til forklaringer fra fire vitner.

Aktor la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes til fengsel i 50 dager, mens forsvarer på sin side la ned påstand om at tiltalte må frifinnes, eller anses på mildeste måte. En bistandsadvokat la ned påstand om at begge fornærmede i saken skulle få oppreisningserstatning.

Langvarig familiekonflikt

Det er ifølge både tiltalte og de fornærmede, en langvarig familiekonflikt som er bakgrunnen for saken.

Tiltalte dro hjem til sin mor for å konfrontere henne med rykter/ærekrenkelser som ble spredt i nærmiljøet. Ryktene handlet blant annet om penger, tillegg til at tiltalte skyldte henne penger.

Domspapirene beskriver først én voldshendelse hvor fornærmede ble slått med flat hånd i ansiktet. Tiltalte har forklart at da morens hånd kom opp på nytt, grep han tak i den og hindret slaget, og gjorde det samme med den andre hånden da den kom opp. 

Tiltalte forklarte videre at han låste fornærmedes hender i kryss og dyttet henne bakover i stuen, før han satte henne ned i en stol. Det ble opphetet stemning, der de to kranglet høylytt.

Diskusjon om penger

Det ble en diskusjon om penger, og tiltalte gikk på et tidspunkt bort og tok TV-en til fornærmede og gikk deretter og hentet fornærmedes Ipad. Retten har ved bevisvurdering lagt stor vekt på tiltaltes forklaring. Han har selv forklart at han utførte voldshandlingen, og beskrivelsene til de involverte samsvarer.

Forklaringene underbygges også av en illustrasjonsmappe som viser blåmerker fornærmede ble påført på armer og bryst.

Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring om at formålet med å oppsøke sin mor hjemme var forsoning, og viser til at i politiforklaring har mannen oppgitt at målet var å konfrontere henne.

Flertallet av dommerne i saken mener vilkårene for nødverge ikke er oppfylt, og i dommen vises det til at tiltaltes handling og bruken av makt, verken kan anses som nødvendig eller forholdsmessig.

Dunket hodet hennes i gulvet

Tiltalen mot søsteren gjelder imidlertid mer alvorlig voldsutøvelse. Han skal ha slengt henne ned og blant annet dunket hode hennes i gulvet mens hun ble holdt i strupetak.

Både tiltalte, fornærmede og tiltaltes mor, har forklart seg sammenfallende om hovedtrekket i basketaket. Det er imidlertid forskjellige forklaringer når det gjelder hvem som startet.

Brist i ribbein

Ut fra det flertallet har funnet bevist, ble fornærmede slengt i bakken der hodet hennes ble dunket i gulvet to ganger. Fornærmede svarte med å gå til angrep ved å klore ham og tildele han flere klaps/slag.

Etter flertallets vurdering, blir tiltaltes handling sett på som langt mer alvorlig, og det vises til at det kan være stort risiko for skade.

Fornærmede ble sykemeldt i to dager og fikk påvist mulig brudd i ribbein.

I straffeutmålingen vises det til at handlingen som ble gjort ovenfor tiltaltes mor, er helt i nedre sjiktet av vold som omfattes av bestemmelsen, og at overtredelsen isolert sett ville fått en reaksjon i form av en bot eller lavere betinget fengselsstraff. Det skjerpende elementet ved handlingen er likevel at volden ble begått ovenfor tiltaltes eldre mor, i hennes hjem.

Fengsel i 30 dager

Voldshandlingen mot tiltaltes søster er grovere, både når det gjelder handlingenes intensitet og risikoen for skade, samt den faktiske skaden hun ble påført, mener Vesterålen tingrett.

Retten er ikke i tvil om at hendelsen har preget de fornærmede, men har konkludert med at det er så begrenset at det ikke gir grunnlag for oppreisningserstatning. Retten har idømt den tiltalte mannen saksomkostninger på 4000 kroner, i tillegg til fengsel i 30 dager.